m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje sa 64. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 64. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 64. sjednice Vlade Crne Gore

 

Vlada se, na 64. sjednici održanoj 31. marta 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, upoznala sa Izvještajem o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države Crne Gore za period od 2016. do 2020. godine. Cilj ovog Izvještaja je skretanje pažnje na značaj eksterne revizije u procesu upravljanja i izvještavanja, kao i na iskazane rezerve revizora u pogledu materijalno značajnih grešaka u računovodstvenom evidentiranju i izvještavanju u prethodnom periodu, sa namjerom da se iste otklone u što kraćem roku, a sve u interesu države kao najvećeg akcionara ali i svih građana koji iz sopstvenih sredstava, kroz plaćanje poreza i drugih dadžbina, finansiraju rad određenog broja ovih društava. Iz podataka prezentovanih u ovom Izvještaju, može se zaključiti da kod značajnog broja privrednih društava to nije bio slučaj u prethodnom periodu. U prilog tome je i podatak da je u 2020. godini, od ukupno 32 privredna društva obaveznika revizije, čak kod njih 17 revizor iskazao rezervu u pogledu (ne)usklađenosti finansijskih iskaza sa međunarodnim standardima, dok je u slučaju jednog privrednog društva bio uzdržan od izražavanja mišljenja. Samo 14 privrednih društava dobilo je pozitivno mišljenje eksterne revizije na usvojene finansijske iskaze. Takođe, analizom podataka utvrđeno je da se u značajnom mjeri problemi na koje ukazuju revizori godinama unazad ne rješavaju. U tom pogledu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da otpočne sa aktivnostima izmjena i dopuna Zakona o reviziji u cilju uspostavljanja obaveze sprovođenja eksterne revizije finansijskih iskaza za sva privredna društva u većinskom vlasništvu države Crne Gore.

 

Data je saglasnost na Plan rada i finansijski plan DOO „Montenegro Works” za 2022. godinu.

 

Vlada je usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na dan 31. decembar 2021. godine. Ukupan državni dug (bez depozita), na 31.12.2021. godine, iznosio je 4.090,02 miliona eura, ili 83,27% BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2021. godine, iznosio je 3.625,19 miliona eura ili 73,81% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.688,48 miliona eura, odnosno 75,10% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura, odnosno 8,18 % BDP-a. U odnosu na kraj 2020. godine, došlo je do smanjenja državnog duga u ukupnom iznosu od 240,81 miliona eura, što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga za 146,79  miliona eura, i smanjenja domaćeg duga za 94,02 miliona eura. Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je prije svega usljed otplate duga po osnovu Euroobveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,45 miliona eura, kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima. Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri usljed otplate državnih zapisa u iznosu od 41,70 miliona eura i glavnice po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u iznosu od oko 43,61 miliona eura.

 

Donijeta je Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. Odlukom je definisano da Koordinaciono tijelo prati i koordinira aktivnosti i mjere koje preduzimaju nadležni organi i institucije u cilju sprovođenja Odluke, odnosno radi ostvarivanja prava lica iz Ukrajine na smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obavezama, rad, spajanje porodice, isprave i pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje se bave pravima izbjeglica i migranata i Crvenim krstom Crne Gore. S tim u vezi Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu do 2.000.000,00 € za sprovođenje Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

 

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Komisije za antidoping. Usvajanjem ove odluke Crna Gora je u potpunosti uskladila nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti antidopinga. Odlukom je propisano da Komisiju za antidoping obrazuje Vlada, te da se u njenom sastavu nalaze predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i Savjeta za sport, a istom rukovodi direktor koji se bira putem javnog konkursa, čime se obezbjeđuje potpuna funkcionalna nezavisnost Komisije.

 

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita. Izmjenama Odluke propisan je neparan broj članova Komisije radi lakšeg donošenja odluke na sjednicama. Takođe, dodatno je definisano da je zadatak Komisije i utvrđivanje teksta javnog poziva koji sadrži broj emisionih kredita za dodjelu.

 

Vlada je utvrdila amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama. Predloženim amandmanima, pored ostalog, daje se mogućnost ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani i obavljaju djelatnost taksi prevoza. Predviđeno je da je pravo na povraćaj dijela plaćene akcize za ovu djelatnost moguće ostvariti u iznosu do 7 % ostvarenog prometa.

 

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2022. godinu i usvojen Izvještaj o implementaciji Akcionog za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu. Implementacijom mjera iz Akcionog plana obezbijediće se nastavak aktivnosti na usklađivanju sa zahtjevima Šengena, napredak u sprovođenju zakonskih, regulatornih i institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva ŠAP-a, kao i dodatno unapređenje administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta saglasno ŠAP-u.

 

Vlada je donijela i Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2022. godinu i usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu. Akcioni plan predstavlja izvod iz Okvirnog Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina. Sačinjen na osnovu ostvarenog napretka u ovoj oblasti u procesu pristupanja Crne Gore u EU, sa posebnim osvrtom na sveobuhvatne pripreme za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama Evropske unije i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena. Aktivnosti sadržane u ovom dokumentu zajednički su definisali organi uključeni u integrisano upravljanje granicom, a planirane mjere, kao i sistem koordinacije, obezbijediće postizanje ciljeva utvrđenih Strategijom. Zakonom o budžetu u 2022. godini, za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, planirano je 3.621.867,67 miliona eura, za realizaciju 26 projekata.

 

Donijet je Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Programa za 2021. godinu. Programom za 2022. godinu planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 106.445.004,80 € u cilju nastavka ili početka izgradnje i rekonstrukcije cirka 350km regionalnih i magistralnih puteva, i to: 213km u sjevernoj regiji, 89km u centralnoj regiji i 75km u primorskoj regiji.

 

Vlada je usvojila Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2022. godinuCilj izrade Plana je stvaranje preduslova za unapređenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, što treba da rezultira dostizanjem prihoda od turizma iz 2019. godine i amortizacijom negativnih efekata rata u Ukrajini. Budući da se turistička industrija Crne Gore razvija brže od institucionalnih i sistemskih mehanizama koji joj pružaju podršku, intencija Plana je da se pospješi integrisanost i koordinisanost u radu državnih i institucija na lokalnom nivou, u cilju stvaranja uspješne ljetnje turističke sezone i kreiranja kvalitetnog i izraženo diverzifikovanog turističkog proizvoda.

 

Usvojen je Plan rada za 2022. godinu uz Program saradnje Vlade Crne Gore i Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF).

 

Vlada je usvojila Informaciju o potrebnim sredstvima za realizaciju mjera podrške privredi i građanima iz Programa intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture. U Informaciji se navodi da je riječ o neisplaćenim sredstvima po zahtjevima iz 2021. godine, kao i zahtjevima za koje je proces ocjenjivanja okončan u 2022. godini. Tim povodom je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za ovu namjenu obezbijedi sredstva iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 271.382,75 eura.

 

Usvojena je Informacija o stvaranju uslova za izgradnju prerađivačkih kapaciteta u sektoru ribarstva Crne Gore „Crnogorski REGROW” sa predlogom mjera. Koncept projekta Crnogorski REGROW zasniva se na formiranju Crnogorskog klastera plavog rasta i jačanju kapaciteta članova klastera sektora ribarstva i akvakulture kroz izgradnju pogona za preradu ribe i drugih morskih organizama, koji potiču iz privrednog ribolova i uzgoja, u Industrijskoj zoni opštine Kotor. U diskusiji je iskazano uvjerenje da će realizacija tog projekta i izgradnja prvih savremenih prerađivačkih kapaciteta u sektoru morskog ribarstva, uslužnog karaktera sa određenim kapacitetima za skladištenje i čuvanje ribe i drugih morskih organizama u najvećoj mjeri doprinijeti stabilizaciji, organizaciji i povećanju efikasnosti sektora ribarstva Crne Gore.

 

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi za izmjene ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica i prihvatila anekse ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana na dijelu vodotoka Umski potok, na dijelu vodotoka Štitske rijeke, kao i na dijelu gradskog vodovoda Krkori.

 

Usvojena je Informacija o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu „Manira Hydro” d.o.o. Mojkovac iz Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Elektrana Mišnića” na dijelu vodotoka Mišnića potok.

 

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine mrkolignitnog uglja „Glisnica”, Opština Pljevlja i prihvatila Aneks 1 Ugovora.

 

Usvojena je Informacija o zahtjevu za produženje koncesije privrednog društva „Džek Pot” doo, za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro” na lokaciji hotel „Falkeinsteiner hotel Montenegro”, Narodnog fronta bb, Bečići – Budva.  S tim u vezi, zadužena je Uprava prihoda i carina da u roku od 5 dana dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Predlog odluke u vezi sa predmetom privrednog društva „Džek Pot” doo za produženje koncesije, koji će odmah po prijemu biti upućen Vladi na odlučivanje.

 

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period jul – decembar 2021. godine. Prema podacima koji su prezentovani u Informaciji, konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu, i pored ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

 

Usvojena je Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore” za period jul – decembar 2021. godine.

 

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi uvođenja jednokratnog novčanog davanja za novorođenčad.

Mjera se odnosi na jednokratno novčano davanje za novorođenče u iznosu od 1.000 eura za novorođene tokom 2022. godine u crnogorskim opštinama u kojima je u 2020. zabilježen negativan prirodni priraštaj, a 500 eura u svim ostalim opštinama. Negativni prirodni priraštaj zabilježen je u 17 opština, a pozitivni u 7. Ova mjera je dugoročna.

 

Usvojena je Analiza pravnog okvira za razvoj elektronskih usluga. Za potrebe ove Analize pribavljen je spisak prioritetnih usluga čijom bi se realizacijom ubrzala digitalna transformacija i građanima omogućila jednostavnija komunikacija i ostvariranje svojih prava, za čim se posebno ukazala potreba tokom pandemije COVID-19.  Analizom je obuhvaćena 21 prioritetna usluga, sa aspekta opštih propisa koji su ključni za razvoj digitalizacije, kao i posebnih propisa kojima se bliže uređuje pružanje ovih usluga.

 

Vlada je usvojila Informaciju o sklapanju ugovora sa bankama u cilju uspostavljanja Sistema za elektronsku naplatu. Ovaj sistem građanima omogućava plaćanje administrativnih taksi i ostalih javnih prihoda, elektronskim putem uz upotrebu platnih kartica, kako bi elektronsku uslugu mogli izvršiti bez odlaska na šalter institucija. Takođe jedan od segmenata ovog sistema omogućava uspostavljanje centralizovane evidencije naplate svih javnih prihoda kako bi se omogućila jednostavna provjera i verifikacija naplate u cilju prevazilaženja dosadašnjih pojava zloupotrebe prikom uplate javnih prihoda. Jedna od ključnih aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta je potpisivanje ugovora sa bankama o prihvatanju platnih kartica putem interneta kako bi se elektronska plaćanja mogla realizovati. Ugovore je potrebno sklopiti pojedinačno sa bankama koje ispunjavaju tehničke uslove za realizaciju ovog projekta, a to su: Hipotekarna banka, Crnogorska komercijalna banka i NLB banka.

 

Usvojena je Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Oracle licenci u 2022. godini za državne institucije. U diskusiji je istaknuto da je Planom javnih nabavki za 2022. godinu predviđeno pokretanje otvorenog postupka za nabavku usluga „Nabavka tehničkih Oracle licenci za organe državne uprave koji svoje informacione sisteme zasnivaju na Oracle tehnologijama”, ukupne vrijednosti 553.719,01 EUR-a bez PDV-a, odnosno 670.000,00 EUR-a sa PDV-om. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je sprovelo neophodne procedure za realizaciju postupka javne nabavke i nakon vrednovanja ponude donijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude, prema kojoj je ponuda CoreIT d.o.o. iz Podgorice ocijenjena kao ispravna i najpovoljnija. U Informaciji se navodi da se radi o prvoj objedinjenoj nabavci Oracle licenci za državne institucije jer su do sada institucije samostalno vršile nabavku za svoje potrebe. Na ovaj način je napravljena ušteda u Budžetu za oko 40% u odnosu na ukupan iznos koji bi Država morala da opredjeljuje kada bi institucije nastavile da samostalno vrše nabavku za svoje potrebe. Takođe, usvojena je i Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Microsoft licenci i davanju ovlašćenja za potpisivanje Enterprise Agreement-a za period 2022-2024. godine.

 

Vlada je usvojila Informaciju o uspostavljanju Sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i Sistema za elektronsku naplatu, kao i povezivanje sa Portalom elektronske uprave. Implementacijom Sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju stvoreni su neophodni preduslovi građanima da uz upotrebu nove lične karte mogu obaviti sigurnu i bezbjednu identifikaciju za sve elektronske usluge koje se nalaze na Portalu elektronske uprave, bez odlaska na šalter. Kada je u pitanju elektronsko plaćanje, u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava među najčešće korišćenim, odabrane su pilot usluge, koje se odnose na Izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije i Izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije. Građani će imati mogućnost da na portalu eUprave potvrde svoj identitet, putem nove lične karte i izvrše potrebna plaćanja, za ove usluge. Nakon što i ostale institucije ažuriraju svoje elektronske usluge na portalu eUprave i dostave neophodne podatke biće im omogućeno da unaprijede kvalitet svojih usluga, što će građanima i privredi dodatno olakšati proceduru elektronskog plaćanja. Sistem za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i Sistem za elektronsku naplatu biće pušteni u produkciju početkom aprila 2022. godine i dostupni građanima na Portalu elektronske uprave.

 

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022 – 2023. godina. Za sprovođenje svih aktivnosti ovog Akcionog plana neophodno je obezbijediti finansijska sredstva u iznosu oko 13.000.000,00 eura. Finansiranje planiranih aktivnosti vršiće se iz Budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i drugih izvora.

 

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2021. godinu. U diskusiji je naglašeno da je reforma javne uprave prioritet ove Vlade. Savjet za reformu javne uprave promoviše visok kvalitet usluga građanima, stvaranje javne uprave koja će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti, povećanju kvaliteta života i konkurentnosti privrede, a sve u cilju ispunjavanja uslova za članstvo u EU. Kao kruna predanog rada svih aktera koji su bili uključeni u razvijanje novog strateškog okvira, Savjet je pripremio Predlog strategije reforme javne uprave 2022-2026, sa pratećim Akcionim planom za period 2022-2024, koja je usvojena na Vladi krajem prošle godine.

 

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. U Izvještaju se navodi da su za cjelokupni petogodišnji period trajanja strateškog dokumenta predviđene ukupno 162 aktivnosti. Od navedenog broja aktivnosti potpuno je realizovano 114 aktivnosti, odnosno 70%, djelimično je realizovano 18 aktivnosti, odnosno 11,2%, dok je nerealizovanih 30 aktivnosti, odnosno 18,5%. Dominanti razlozi zbog čega 30 aktivnosti nije realizovano se ogledaju u: potrebi proaktivnijeg pristupa svih nadležnih organa i partnerskih organizacija, posebno u dijelu koji se odnosi na nepotpuno usklađivanje pravnog okvira sa Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom, nedovoljan nivo finansijskih sredstava za realizaciju određenog broja aktivnosti i uticaj pandemije virusa COVID-19, koji je onemogućio realizaciju aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija i okruglih stolova u periodu kada su na snazi bile stroge restriktivne mjere.

 

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2021. godinu. U izvještaju se navodi da su realizovane 64 aktivnosti – 80%, u toku je ili se kontinuirano realizuje 12 – 15%, dok su nerealizovane 4 aktivnosti – 5 %. Specifičnost realizacije aktivnosti tokom 2021. godine je bila je pod uticajem pandemije izazvane virusom COVID-19, koja se ogledala u neposrednoj podršci tokom nastavnog procesa, organizovanju odgovora na osnovu onoga što se u terenskom radu i kroz komunikaciju pokazalo kao neophodno.

 

Usvojena je Informacija o procesu izrade Medijske strategije Crne Gore 2022- 2026. U Informaciji se navodi da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je u saradnji sa svojim partnerima pripremilo Nacrt Medijske strategije Crne Gore 2022-2026, kao i prateći Akcioni plan 2022-2023 koji je na javnoj raspravi 20 dana, počevši od petka, 11.03.2022. godine. Navedena Strategija i Akcioni plan će nakon sprovedene javne rasprave ići u dalju proceduru prema Vladinim tijelima i međunarodnim partnerima. Takođe, dokumenti će biti poslati na uvid Savjetu Evrope. Ovom Strategijom jasno će se definisati ciljevi, pravci razvoja i budući planovi kako bi se obezbijedilo povoljno okruženje za slobodu informisanja, protok ideja i mišljenja u ostvarivanju javnog interesa, kao i za uređeno medijsko tržište. Na ovaj način žele se stvoriti uslovi za rad, koji će doprinijeti unapređenju ambijenta za slobodno i profesionalno novinarstvo, odnosno da građanima bude omogućeno pravo na istinitu, pravovremenu i cjelovitu informaciju.

 

Vlada je usvojila Informaciju o glasanju za usvajanje Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom „Suspenzija i izmjena pristupa Ruske Federacije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke” i Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom „Suspenzija i izmjena pristupa Bjelorusije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke”. Vlada je prihvatila nacrte odluka i ovlastila Ministra finansija i socijalnog staranja da glasa za njihovo usvajanje.

 

Donijete su odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Rožaje i Prostorno – urbanističkog plana Opštine Berane, sa odlukama o određivanju rukovodilaca izrade ovih planskih dokumenata i o visini naknada za rukovodioce i stručne timove.

 

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin, sa Odlukom o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim.

 

Usvojena je Informacija o neophodnosti uvećanja izdvajanja za odbranu do visine od 2% BDP u 2022. ili 2023. godini.

 

Vlada je donijela Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva. lmajući u vidu da, i nakon upozorenja od strane Vlade Skupština opštine Budva nije održala sjednicu, odnosno nije obezbijedila ostvarivanje svojih funkcija i vršenje zakonom utvrđenih obaveza, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana, ocijenjeno je da su se stekli zakonski uslovi za donošenje ove Odluke. Funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada.

 

Usvojena je Informacija o valorizaciji voda hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero. U Informaciji se ukazuje na potrebu da se poslije 57 godina višenamjenskog korišćenja voda međugranične rijeke Trebišnjice od strane BiH, Republike Srpske i Hrvatske utvrde prava Crne Gore i da se ta prava adekvatno zaštite i valorizuju. Rješavanje pravične raspodjele hidroenergetskog potencijala Hidrosistema „Trebišnjica” koje u cjelosti koriste druge države je veoma važno pitanje za Crnu Goru koja nesumnjivo polaže pravo na korišćenje voda Bilećkog jezera, po svim domaćim i međunarodnim propisima i zakonima koji uređuju ovu materiju. Procjenjuje se da Crnoj Gori pripada površina od oko 40 % sliva Bilećkog jezera, kao i 24 % od ukupne zapremina akumulacije. U tom kontekstu, formiran je ekspertski tim, koji će zastupati Crnu Goru u postupku utvrđivanja prava u valorizaciji voda Bilećkog jezera.

 

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – AGROBUDŽET. Razlog za izmjene Agrobudžeta su dodatne subvencije za proizvodnju žitarica i kasnog merkantilnog krompira u cilju smanjenja negativnih efekata koje rat u Ukrajini ima na crnogorsku poljoprivredu, povećanja površina pod ovim kulturama u Crnoj Gori, obezbjeđivanja većih količina osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te smanjenja uvozne zavisnosti, a na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-1683/2 od 17. marta 2022. godine. Tačnije, izmjenama i dopunama se propisuje iznos subvencija do 500€/ha za proizvodnju žitarica i 400€/ha za proizvodnju kasnog merkantilnog krompira. Subvencionisanje proizvodnje kasnog merkatnilnog krompira u iznosu od 400€/ha obuhvatiće proizvođače ove kulture u sljedećim opštinama: Rožaje, Petnjica, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Nikšić. Takođe, izmjene i dopune imaju za cilj da ublaže rast cijena inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da je predviđena i dodjela 2.500 besplatnih plastenika, odnosno dodjela poljoprivrednih vaučera u iznosu od 200,00 eura na koje imaju pravo registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, zaključno sa 1. martom tekuće godine. Za potrebe tržišnih intervencija za nabavku inputa za poljoprivrednu proizvodnju, u uslovima poskupljenja na tržištu, a sve u cilju olakšica prema poljoprivrednim proizvođačima, dodatno je opredijeljen 1.000.000,00 eura za ove namjene. Ovo posebno iz razloga poskupljenja stočne hrane, u prvom redu koncentrata.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Komentari