m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje sa 63. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 63. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 63. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada je, na 63. sjednici održanoj 17. marta 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Privremene ekonomske mjere Vlade Crne Gore kao odgovor na krizu izazvanu ratom u Ukrajini. Imajući u vidu da je u ovom trenutku sasvim izvjesno da će negativne implikacije krize na našu otvorenu ekonomiju biti višestruke, počev od prelivanja globalnog rasta cijena kao posljedica visoke uvozne zavisnosti, sa jedne strane, do smanjenja investicija kao posljedica veće neizvjesnosti, sa druge strane, Vlada je usvojila dodatne mjere podrške privredi i građanima, čiji se ukupan fiskalni efekat procjenjuje na nivou do 50 miliona eura, u zavisnosti od trajanja krize. Paketom je predviđeno osam mjera, među kojima i ukidanje PDV-a za brašno i ulje, smanjenje akciza na gorivo do 40 odsto umjesto 20 odsto kako je bilo prvobitno predloženo, kao i pet dodatnih miliona za podršku poljoprivredi.

Takođe, donijet je i Plan interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za 2022. godinu koji daje osnov, da u slučaju problema u snabdijevanju tržišta, Vlada može da donese odluku o aktiviranju Plana i naloži da se izvrši nabavka onih proizvoda za koje se procjenjuje da postoji problem u snabdijevanju. Cilj donošenja Plana je stvaranje neophodnih pretpostavki za obezbjeđenje kontinuiteta snabdijevanja tržišta Crne Gore osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, sredstvima za ličnu higijenu, ljekovima i medicinskim sredstvima i naftnim derivatima, neophodnim za zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva u slučaju nastupanja ozbiljnih poremećaja na tržištu koji su definisani Zakonom o interventnim nabavkama.

U tom kontekstu, Vlada je utvrdila Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojima se propisuje normativni okvir za sprovođenje definisanih ekonomskih mjera.

Vlada je donijela Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2022-2025. godine s Akcionim planom za 2022. godinu. Ovaj krovni strateški dokument i mapa razvojnog puta turizma ima za cilj da našu zemlju do 2025. godine učini globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom. Važan segment dokumenta predstavlja i situaciona analiza trendova u turizmu Crne Gore od 2009. do 2019. godine koja će pomoći adekvatnom donošenju odluka na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih parametara. Glavni strateški cilj je da se Crna Gora afirmiše kao globalno prepoznata turistička destinacija, sa smanjenom sezonalnošću poslovanja, umjerenijim regionalnim razlikama i prioritizacijom turizma u razvojnim politikama, uz investiciona ulaganjima i formalizaciju turističkog prometa. Krucijalni segment dokumenta predstavlja Akcioni plan sa pripadajućih 16 mjera i 76 aktivnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva u 2022. godini za šta je potreban utrošak od 27 miliona eura i to najvećim dijelom iz Kapitalnog i tekućeg budžeta, ali i iz donatorskih sredstava. Za realizaciju okvirnog plana za period 2023-2025. godine, prema za sada dostupnim informacijama, potrebno je obezbijediti preko 5 miliona eura iz Budžeta, odnosno ukupna potrebna sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti za period 2022-2025. godine iznosiće preko 32 miliona eura.

Donijeta je i Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene. Odluka se odnosi na tehničko usaglašavanje Nacionalne kontrolne liste sa odgovarajućim propisima Evropske unije u ovoj oblasti. Dokument sadrži listu robe dvostruke namjene za čiji je izvoz, pružanje brokerskih usluga, kao i za vršenje usluga tehničke pomoći i tranzita potrebno pribaviti odobrenje nadležnih organa Crne Gore.  

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Komentari