m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / September 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraSaopštenje sa 20. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade Crne Gore

 

Podgorica, 22. septembar 2022. godine

 

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 20. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vladimir Joković usvojila Informaciju o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-5850/2, sa sjednice od 13. septembra 2022. godine. Riječ je o zaključcima kojima je Vlada dala saglasnost Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za otuđenje sopstvenih akcija (10%), kao i za otkup istih. Zaključcima koje je Vlada danas donijela, zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama angažuje finansijskog posrednika za potrebe učešća na aukciji za prodaju paketa akcija metodom 1:N emitenta Elektoprivrede. Takođe, Uprava je zadužena da javnom posredniku sa kojim je zaključen Ugovor o angažmanu da nalog za kupovinu akcija Elektroprivrede, koje se prodaju putem aukcije po cijeni od 4,49 eura po akciji, za količinu akcija koja odgovara iznosu od najviše 15.000.000,00 eura, koja će se obezbijediti iz Tekuće budžetske rezerve. Takođe, zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija da, u saradnji s nadležnim ministarstvima, za narednu sjednicu Vlade, pripremi i Vladi dostavi informaciju o poslovanju privrednih društava u sektoru energetike (Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO, Crnogorski operator tržišta električne energije Podgorica d.o.o. i Montenegro bonus d.o.o. Cetinje) na 30. 8. 2022. godine.

Donijeta je Uredba o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Osnovni razlog za donošenje ove Uredbe ogleda se u nesmetanoj implementaciji Budžeta za obezbjeđivanje redovnih sredstava za funkcionisanje budžetskih jedinica Uprave za ljudske resurse, Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i Uprave za kapitalne projekte.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, kojom se ovaj propis usklađuje sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore. Razlog za donošenje ove Odluke je potreba uspostavljanja bolje organizacije i funkcionisanja Vojske Crne Gore. Naime, postojeći Bataljon za borbenu podršku prestaje da postoji, a Gardijska četa, Četa vojne policije i Odred za posebne namjene (Pomorski odred), koji su bili jedinice u okviru ovog bataljona, postaju samostalne jedinice.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godina. Imajući u vidu da je pristupanje EU strateški vanjskopolitički cilj Crne Gore, te da je, osim kvalitetnog sprovođenja reformi, neophodno obezbjediti i stabilnu podršku građana za pristupanje EU, u skladu sa Strategijom informisanja, novoformirano tijelo će se starati o efikasnoj i kvalitetnoj implementaciji Strategije, kroz koordinaciju svih vladinih organa (sva ministarstva), sa Skupštinom Crne Gore, lokalnim samoupravama, privrednom i akademskom zajednicom i civilnim sektorom.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, za period od 10. februara 2022. do 23. juna 2022. godine. U toku izvještajnog perioda, pored redovnog rada na predmetima i sačinjavanja izvještaja, Komisija je radila na Analizi odgovora Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave policije, a u vezi sa preporukama Komisije ranijeg saziva koje su sadržane u izvještaju za period od 23. septembra 2017. do 23. januara 2018. godine, a koji je Generalni sekretarijat Vlade dostavio Komisiji 17. januara 2022. godine. U okviru Analize, Komisija je konstatovala da je VDT dalo uopšten odgovor i nije se osvrnulo pojedinačno na preporuke ni o jednom slučaju obrađenom u izvještaju Komisije, niti je upotrijebilo sva zakonska ovlašćenja da „preispita efikasnost i djelotvornost svih istraga napada na novinare i imovinu medija sa stanovišta postupanja nadležnih državnih tužilaštava“, kako mu je preporučila Vlada. Takođe, Komisija je konstatovala da nema saznanja da je u bilo kom predmetu napada na novinare i imovinu medija dato bilo kakvo obavezujuće upustvo, kao ni da je protiv bilo kog tužioca koji postupa u tim predmetima ikada pokrenut disciplinski postupak, iako je u nekim slučajevima zastarjelost gonjenja već nastupila. U tom kontekstu, Komisija je donijela niz preporuka za nadležne državne organe. Komisija je od Vrhovnog državnog tužilaštva dobila i izjašnjenje državnih tužilaštava na navode iz Izvještaja Komisije za period od 4. juna 2021. do 4. oktobra 2021. godine, kao i izjašnjenje državnih tužilaštava na navode iz Izvještaja o radu Komisije za period od 4. oktobra 2021. do 10. februara 2022. godine. U Izvještaju se navodi da je to prvi put da Tužilaštvo Komisiji u kratkom roku i direktnim putem dostavlja izjašnjenje na preporuke. U izvještajnom periodu, Komisija je sačinila pet izvještaja o šest napada na novinare i imovinu medija i to povodom prijetnji novinarki Jeleni Jovanović, napada na novinara Šekija Radončića, slučaja kamenica na zgradu Vijesti od strane NN lica 8.11.2013. godine, napada na novinara Samira Rastodera, te dopuna izvještaja o napadima na Tufika Softića od 1.11.2007. i 13.8.2013. godine. Izvještaji sadrže i konkretne zaključke i preporuke Komisije za svaki slučaj pojedinačno.

U skladu sa Zakonom o koncesijama, Vlada je donijela Dopunu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu, i to tehničko – građevinskog kamena na lokalitetima „Presjeka“ (Prijestonica Cetinje), „Kaludar“ (Opština Petnjica) i „Jargič“ (Opština Nikšić), arhitektonsko- građevinskog kamena „Broćanac“ (Opština Nikšić), kao i ležište uglja „Otilovići“ (Opština Pljevlja).

Usvojen je Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2021. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2021. godinu. U Izvještaju se, između ostalog, navodi da je tokom izvještajnog perioda primljeno ukupno 21 zahtjev za akreditaciju studijskih programa. Od broja primljenih zahtjeva, akreditovano je 19 studijskih programa, jedan postupak evaluacije je u toku, dok je jedan prekinut do rješavanja pitanja razvoja kvalifikacije od strane Savjeta za kvalifikacije.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za izvođenje zamjenskih i dodatnih radova na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće zgrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi sredstva u iznosu od 490.000 eura, a u cilju izvođenja zamjenskih i dodatnih radova na izgradnji objekta CANU čiji je završetak bio planiran za januar 2022. godine. Dodatna sredstva će obezbijediti poboljšanje prostornog kapaciteta i bolje funkcionisanje i organizaciju prostora.

Data je saglasnost na priloge ugovora koji se odnose na davanje prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u tekućoj godini i to:

  • koncesionaru ,,Boj commerce” doo iz Andrijevice za gazdinsku jedinicu „Jelovica – Gradišnica”,
  • koncesionaru „Boj commerce” doo iz Andrijevice za gazdinsku jedinicu ,,Mojanska rijeka”,
  • koncesionaru „Šik Polimlje” doo iz Berana za gazdinsku jedinicu „Šekularske šume”,
  • koncesionaru „Pelengić Trade“ doo iz Bijelog Polja za gazdinsku jedinicu „Čakor – Visitor” u područnoj jedinici Plav i
  • koncesionaru „Šik Polimlje” doo iz Berana za gazdinsku jedinicu „Turjak”.

Prilozima ugovora koncesiona naknada je uvećana za 40%. Procenat uvećanja je usaglašen na osnovu poređenja odgovarajućih mjesečnih izvještaja za 2020. i 2021. godinu, koje su koncesionari zvanično prosleđivali Upravi za statistiku. Zbog neposjedovanja podataka koje je MONSTAT trebalo da obezbijedi po članu 5 osnovnog ugovora nije bilo mogućnosti primjene tako predviđene metodologije, pa su usljed te okolnosti, ugovorne strane saglasile o izmjeni visine koncesione naknade za 2022. godinu.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja. Odlukom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžava narednih 14 dana, odnosno do 7. oktobra.

Usvojena je Informacija o finansiranju izgradnje vrtića u Baru i Ulcinju kroz Ugovor „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori – 2″ – LD 2029. Okvirnim ugovorom o zajmu LD 1805 potpisanim 2013. godine planirana je izgradnja šest novih vrtića (Berane, Bijelo Polje i četiri u Podgorici) i potpuna rekonstrukcija i dogradnja jednog postojećeg vrtića u Plavu, dok se danas usvojenom Informacijom predlaže izgradnja novih vrtića u Baru i Ulcinju u sklopu Okvirnog ugovora o zajmu LD 2029, potpisanim 20. decembra 2019. godine između Vlade i Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), kojim je predviđeno da će sredstvima kredita biti pokriveni troškovi jedinice za implementaciju projekta, tehničke podrške, kao i drugi operativni troškovi. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu u okviru opredijeljenih sredstava Uprave za kapitalne projekte, na potprogramu “Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja”, stvorene su pretpostavke za početak realizacije svih devet navedenih projekata (vrtića) koji se finansiraju iz kreditnih sredstava CEB-a. Imajući u vidu da su u pitanju višegodišnji kapitalni projekti za čiju realizaciju će Ministarstvo prosvjete naknadno informisati Vladu o potrebi novog kreditnog zaduženja, neophodna sredstva za realizaciju istih će biti predmet razmatranja prilikom planiranja godišnjih Zakona o budžetu Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu. Tim povodom, Vlada je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donijela zaključke kojima se neutrošena sredstva iz Kapitalnog budžeta u ukupnom iznosu od 2.050.000 eura preusmjeravaju na:

  • izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju gradskih saobraćajnica – 450.000 eura,
  • uređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva – 300.000 eura i
  • rekonstrukciju puta Bioče-Mateševo-Kolašin, od petlje Mateševo do naselja Mateševo – 1.300.000 eura.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

           

Komentari