m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 21.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Сарајево/Sarajevo 21.05.2020. godine

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

ZA PERIOD OD 24. 05. DO 28. 05. 2021.

PLENARNE SJEDNICE

 1. 05. 2021.

     ► 20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH
▪ 11 časova Velika sala

 

      DNEVNI  RED    

U skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno da postavljaju poslanička pitanja u usmenoj formi.

 

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-495/21 od 16. 0 2021, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, broj: 01-02-1-2375/20 od 15. 0 2021. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o Visokom sudskom savjetu Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2377/20 od 15. 0 2021. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o Kancelariji disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba DF-a, zakon broj: 01-02-1-2376/20 od 15. 0 2021. (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-895/21 od 26. 0 2021. (prvo čitanje);
 8. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (predlagač: Savjet ministara BiH);
 9. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Dragana Mektića koji glasi: „Predlažem inicijativu za dopunu dnevnog reda 19. sjednice PDPSBiH koja glasi: Zadužuje se Savjet ministara BiH da u roku od sedam dana Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije) kao i dokument NATO, isti koji je tokom aprila ove godine dostavljen Misiji BiH u Briselu“, broj: 01-50-1-916/21 od 29. 0 2021. godine;
 10. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o tome da li će voditi raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, u drugom čitanju, zbog odsustva predlagača (u skladu sa članom 74. stav (3) Poslovnika), 01,02-02-1-495/21 od 29. 0 2021. godine;
 11. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika: Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19 i oporavka privrede u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2025“, broj: 01-50-1-756/21 od 29. 0 2021. godine;
 12. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika iz Kluba poslanika SDA za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-751/21 od 29. 0 2021. godine;
 13. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-862/21 od 21. 0 2021. godine;
 14. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika: Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-863/21 od 21. 0 2021. godine;
 15. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanice Mirjana Marinković Lepić i Aida Baručija (zakon u prvom čitanju), broj: 01-02-1-567/21 od 29. 0 2021. godine;
 16. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2020. godinu, broj: 01-50-18-738/21 od 29. 0 2021. godine;
 17. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: „Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH“, broj: 01-50-1-418/21 od 29. 0 2021. godine;
 18. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića „kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, putem Ministarstva bezbjednosti BiH i Savjeta ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina“, koji glasi: „Obavezuje se Savjet ministara BiH da Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije za period 2018-2020. godina, uključujući i 2020. godinu“, broj: 01-50-1-496/21 od 29. 0 2021. godine;
 19. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića „kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, putem Ministarstva bezbjednosti BiH i Savjeta ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina“, broj: 01-50-1-496/21 od 29. 0 2021. godine;
 20. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Vlatka Glavaša koja glasi: „Povodom istorijskog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolji rezultat u istoriji bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolji rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Savjetu ministara da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Takođe, predlažem da se Lani Pudar obezbijede novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju“, broj: 01-50-1-628/21 od 29. 0 2021. godine;
 21. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o modifikovanoj poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koja glasi: „Predlaže se Savjetu ministara BiH da, s ciljem optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda a time i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 180 dana formira centralni nabavni organ, u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 2. Pravilnika o sprovođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa“, broj: 01-50-1-684/21 od 29. 0 2021. godine;
 22. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Mire Pekić „kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Savjetu ministara BiH (‘Službeni glasnik BiH’, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni sa posla, na način da obezbijedi primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz člana 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH, ili u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih sa posla“, broj: 01-50-1-699/21 od 29. 0 2021. godine;
 23. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20 od 26. 0 2020. godine;
 24. Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21 od 28. 0 2021. godine;
 25. Informacija o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza: 03-50-13-25-15/21 od 0 03. 2021. godine;
 26. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH (realizacija zaključka sa sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021), broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 03. 2021. godine;
 27. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH (realizacija zaključka sa sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021), broj: 01,02-50-18-388/21 od 05. 05. 2021. godine;
 28. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH (realizacija zaključka sa sjednice Predstavničkog doma, održane 03. 02. 2021), broj: 01,02-50-18-993/21 od 07. 05. 2021. godine;
 29. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-947/21 od 30. 0 2021. godine;
 30. Prijedlog odluke o imenovanju Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 0 2021. godine;
 31. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04. 2021. godine;
 32. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04. 2021. godine;
 33. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, podnosilac rang-liste kandidata: Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04. 2021. godine;
 34. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, podnosilac rang-liste kandidata: Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04. 2021. godine;
 35. Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaključka, izrade i u Parlamentarnu skupštinu BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08), kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet („Službeni glasnik BiH“, broj 75/11), s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv virusa korona (COVID-19), čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19, predlagač: poslanik Nenad Stevandić, broj: 01-50-1-716/21 od 29. 0 2021. godine;
 36. Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića „kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o porezu na digitalne usluge“, broj: 01-50-1-851/21 od 20. 0 2021. godine;
 37. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo „kojom se zadužuje Savjet ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da, najkasnije u roku od tri mjeseca, upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi sa ‘nasilničkim ponašanjem u saobraćaju’“, broj: 01-50-1-938/21 od 29. 0 2021. godine;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 Poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-898/21 od 27. 0 2021. godine;
 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicijskog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključenog od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30. aprila 2013. u Luksemburgu i 14. maja 2013. u Sarajevu, izmijenjenog 25. septembra 2018. (Sporazum o grantu), broj: 01,02-21-1-963/21 od 04. 05. 2021.

 

Napomena: Postoji mogućnost uvrštavanja u dnevni red i drugih materijala za čije razmatranje do sjednice Doma budu ispunjeni uslovi.

 1. 05. 2021.

   ► 18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
▪ 11 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

           U skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 02. 2021. godine;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 14. 01. 2021. godine;
 4. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-14-961-1/21 od 11.05.2021.;
 5. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu:
 6. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, broj: 03/1-50-14-428/21 od 18. 02. 2021,
 7. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-10/21, veza: 01,02-50-14-428/21od 25. 02. 2021,
 8. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 03/3-50-14-428/21 od 09. 03. 2021,
 9. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 03/4-50-14-428/21 od 17. 03. 2021,
 10. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-14-428/21 od 16. 03. 2021;
 11. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića „kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-894/21 od 26. 04. 2021. godine;
 12. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-618/21 od 12. 0 2021. godine;
 13. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu, broj: 01,02,03-50-18-626/21 od 15. 0 2021. godine;
 14. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2020, broj: 01-37-1-627/21 od 15. 0 2021. godine;
 15. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020, broj: 01-50-18-738/21 od 31. 0 2021. godine;
 16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-740/21 od 31. 0 2021. godine;
 17. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2020. godinu, broj: 02,3,02-16-9-769/21 od 0 04. 2021. godine;
 18. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 04. 2021. godine;
 19. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih, podnosilac rang-listi kandidata: Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH:
  • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa

Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.

 1. 2021;
 • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa

Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30.

 1. 2021;
 • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa

Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04.

2021;

 • Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa

Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 04.

2021;

 1. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Savjeta Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-835/21 od 16. 04. 2021. godine;
 2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-898/21 od 27. 04. 2021. godine;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30. 04. 2013. u Luksemburgu i 14. 05. 2013. u Sarajevu, izmijenjen 25. 09. 2018. (Sporazum o grantu), broj: 01,02-21-1-963/21 od 04. 05. 2021. godine;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Buna – Počitelj), između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, broj: 01,02-21-1-1030/21 od 13. 05. 2021. godine.

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 05. 2021.

      ► 41. sjednica Kolegijuma Predstavničkog doma ▪ 10 časova

 

      DNEVNI  RED  

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o radu 20. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 0 2021. godine;
 4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda, podnosilac: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 29. 0 2021. godine;
 5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda, podnosilac: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 0 2021. godine;
 6. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih, podnosilac: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 0 2021. godine;
 7. Određivanje nadležne komisije za razmatranje prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda, podnosilac: Regulatorna agencija za komunikacije BiH, broj: 01,02-34-1-99/21 od 30. 0 2021. godine;
 8. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. i Programskog plana i Finansijskog plana BHRT-a za 2021, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-18-977/21 od 0 05. 2021. godine;
 9. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, broj: 01,02-50-18-388/21 od 0 05. 2021. godine;
 10. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, broj: 01-50-18-993/21 od 0 05. 2021. godine;
 11. Dopis Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02/1-50-8-22-20/21, veza broj: 01-02-1-2573/17 od 11. 0 2021. godine;
 12. Zahtjev Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02,03-50-18-976/21 od 0 05. 2021. godine;
 13. Međunarodne aktivnosti;
 14. Tekuća pitanja.

 

      ► 21. sjednica Kolegijuma Predstavničkog doma u proširenom
sastavu
▪ 10,30 časova sala 1/I

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Kolegijuma Doma u proširenom sastavu;
 2. Dogovor o radu 20. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Tekuća pitanja.

 

       Napomena: Sjednice Kolegijuma nisu otvorene za javnost.

 1. 05. 2021.

     ► 13. sjednica Komisije za spoljnu trgovinu i carine ▪ 09,30 časova
sala 1/I

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2018, podnosilac: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21 od 28. 0 2021. godine;
 3. Razmatranje Inicijative za sklapanje bilateralnog sporazuma sa Ujedinjenim Kraljevstvom kojim će biti regulisane carine između BiH i UK, podnosilac : Guma M.o.o.,broj: 01/3-50-18-1015/21 od 12.05.2021.godine
 4. Tekuća pitanja.

 

     ► 13. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava ▪ 10 časova
Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Razmatranje Prijedloga zapisnika sa sjednice;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, akt broj: 01-02-1-2310/20 od 14. 0 2021. (postupak u nadležnoj komisiji – faza II);
 3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, akt broj: 01-50-1-1749/20 od 12. 0 2021. godine;
 4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, akt broj: 01,02-50-1-388/21 od 0 05. 2021. (veza: akt broj: 03/6-50-18-388/21 od 12. 02. 2021) i Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, akt broj: 03/6-50-14-12-11/21 od 07. 05. 2021. godine (veza: akt broj: 03/6-50-14-12-11/21 od 26. 03. 2021):
 5. Razmatranje informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo bezbjednosti BiH, akt broj: 01,02-50-18-993/21 od 0 05. 2021. godine;
 6. Razmatranje predstavki:
 7. Informacija Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa predstavkom broj: 03/6-50-17-683/21 od 23. 0 2021. (MH);
 8. Tekuća pitanja:
 9. Razmatranje zabilješke sa tematske sjednice „Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini“ od 23. 0 2021. godine.

     

        ► 25. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog

             doma ▪ 11,15 časova sala 1/I

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Informacije o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 2020. (podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 3. Razmatranje poslaničke inicijative Saše Magazinovića „kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove incijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o porezu na digitalne usluge“.

   ► 19. sjednica Komisije za spoljne poslove ▪ 12 časova sala 2/II

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Komisije;
 2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, materijal broj: 01,02-21-1-898/21 (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH) od 27. 0 2021. godine;
 3. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e Munic WatSan zaključenog od i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke dana 30. 0 2013. godine u Luksmburgu i 14. 05. 2013. godine u Sarajevu, izmjenjenog 25. 09. 2018. (Sporazum o grantu), materijal broj: 01,02-21-1-963/21 (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH) od 04. 05. 2021. godine;
 4. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 poddionica: Buna – Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“, materijal broj: 01,02-21-1-1030/21 (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH) od 13. 0 2021. godine;
 5. Izvještaji i materijali pristigli Komisiji:
 6. Pozivno pismo Pjera Fasina, predsjednika italijanske parlamentarne Komisije za spoljne poslove predsjedavajućem Komisije za spoljne poslove Safetu Softiću za učestvovanje na interparlamentarnoj video-konferenciji pod nazivom „Zapadni Balkan između multipolarizma i procesa evropskih integracija“, materijal broj: 01,03,03/11-05-1-842/21;
 7. b) Završna izjava predsjedavajućih komisija za spoljne poslove zemalja koje

su učestvovale u međuparlamentarnoj radionici Rim – 26. april 2021,

materijal broj: 01,02,03,03/11-05-1-842/21;

 1. c) Zaključak Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj

i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, materijal

broj: 02/2-50-8-23-16/21;

 1. Tekuća pitanja.

 

          ► 30. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog
doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u
pravosudnim institucijama BiH
▪ 13 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED   

 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice
 2. Saslušanje svjedoka:
 • Asmira Koričića, predsjednika Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci
 1. Tekuća pitanja.

 

 1. 05. 2021.

     ► 20. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma
▪ 09,30 časova   Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice, održane 27. 04. 2021. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-895/21 od 26. 0 2021, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić (usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa čl. 108. i 109. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-2375/20 od 15. 03. 2021, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte (usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa čl. 108. i 109. u vezi s članom 113. stav (3) Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o Kancelariji disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-2376/20 od 15. 03. 2021, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte (usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa čl. 108. i 109. u vezi sa članom 113. stav (3) Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o Visokom sudskom savjetu Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-2377/20 od 15. 03. 2021, čiji su predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte (usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa čl. 108. i 109. u vezi sa članom 113. stav (3) Poslovnika Doma);
 6. Nacrt izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma, broj: 01/1-50-3-1-20/21 od 14. 0 2021, koji je sačinila Kancelarija sekretara Ustavnopravne komisije u saradnji sa Zakonodavnopravnim sektorom Sekretarijata PSBiH (Razmatranje nacrta sa prijedlogom da se on uputi Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda a s ciljem primjene usvojenih Izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine – postupak u skladu sa članom 44. stav (2) Poslovnika Doma).

 

 1. 05. 2021.

     ► 21. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda ▪ 09,30 časova
sala 1/I

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 0 2021. (Prisustvo predlagača sjednicama nadležne komisije i sadržaj prijedloga zakona – postupak u skladu sa članom 108. a u vezi sa članom 95. Poslovnika Doma);
 3. Inicijativa za održavanje zajedničke tematske sjednice, predlagač inicijative: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predmet broj: 01,02-50-18-1063/21 od 20. 05. 2021. godine (razmatranje inicijative – postupak u skladu sa članom 39. stav (2) Poslovnika Doma);
 4. Ostala pitanja:
 5. Informacija o stanju stavljanja audio-zapisa sa sjednica komisija na veb-stranicu PSBiH, akt sekretara Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamenatrne skupštine Bosne i Hercegovine od 19. 0 2021. godine.

 

 

     ► 3. sjednica Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog
zakonodavstva BiH
▪ 11 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Interresorne radne grupe;
 2. Razmatranje Prijedloga poslovnika Interresorne radne grupe;
 3. Tekuća pitanja.

 

      ► 17. sjednica Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine,
saobraćaj i komunikacije
▪ 12 časova sala 2/II

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 Poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-898/21 od 27. 04. 2021;
 3. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključenog od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30. aprila 2013. u Luksemburgu i 14. maja 2013. u Sarajevu, izmjenjenog 25. septembra 2018. godine („Sporazum o grantu“), nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-963/21 od 04. 05. 2021;
 4. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2 Poddionica: Buna – Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicionu podršku Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, nadležnost: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-1030/21 od 13. 05. 2021;
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2020. godini, broj: 01,02-50-18-618/21 od 12. 03. 2021;
 6. Razmatranje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-740/21, od 31. 03. 2021. godine;
 7. Tekuća pitanja
  1. Dopis Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Mišljenje na Nacrt Pravilnika o CEMT dozvolama. broj: 02/2-50-18-1012/21, od 10. 05. 2021.

 

Komentari