m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHPREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

PREGLED SJEDNICA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Сарајево/Sarajevo 22.04.2022. godine

ZA PERIOD OD 25. 04. DO 29. 04. 2022.

 

PLENARNE SJEDNICE

 1. 26. 04. 2022.

     ► 10. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
▪ 11 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika 9. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev delegata Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Dragana Čovića, Lidije Bradare, Marine Pendeš i Bariše Čolaka za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-639/22 od 22. 0 2022. godine.

 

 

 1. 27. 04. 2022.

      28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
▪ 11 časova Velika sala

 

      DNEVNI  RED    

U skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa hitne i 27. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanice Mirjane Marinković Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-505/22 od 31. 0 2022;
 4. Zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića za razmatranje Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-529/22 od 0 04. 2022;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-131/22 od 24. 0 2022. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači poslanici: Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-563/22 od 11. 0 2022, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Zaključak sa 16. sjednice Zajedničkog kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-06-453/22 od 22. 0 2022, i Odluka o upućivanju zahtjeva za dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini po ubrzanoj proceduri, predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-06-453-1/22 od 08. 04. 2022;
 8. Izvještaj o radu Savjeta nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, broj: 05/7-39-1-269/22 od 18. 0 2022;
 9. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/6-50-15-364/22 od 0 03. 2022;
 10. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-02-4-369/22 od 0 03. 2022;
 11. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1-2201/21 od 17. 12. 2021;
 12. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka na temu: „Elektronsko upravljanje dokumentima u institucija BiH, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucijama BiH, broj: 01/4-16-1-2224/21 od 23. 12. 2021;
 13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-402/22 od 10. 0 2022;
 14. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-420/22 od 15. 0 2022;
 15. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2021. godinu, broj: 01-50-18-507/22 od 31. 03. 2022;
 16. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01-09-555/22 od 0 04. 2022;
 17. Prijedlog odluke o imenovanju Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-34-1-939/21 od 29. 0 2021;
 18. Imenovanje tri člana u Zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine za usaglašavanje teksta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 0 2021;
 19. Razmatranje poslaničke inicijativa Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru, broj: 01-50-1-267/22 od 17. 0 2022;
 20. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i transportta BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom, broj: 01-50-1-352-2/22 od 0 03. 2022;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Takođe, Savjet ministara se obavezuje da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavljanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja sa institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-521/22 od 0 04. i 11. 04. 2022;
 22. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva te je uskladi sa taksama država u regionu, broj: 01-50-1-542/22 od 0 04. 2022;
 23. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Ministarstvu finansija i trezora BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, broj: 01-50-1-543/22 od 0 04. 2022;
 24. Prijedlog rezolucije, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-02-1-544/22 od 0 04. 2022;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije, broj: 01,02-21-1-464/22 od 23. 0 2022;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, broj: 01,02-21-1-465/22 od 23. 3. 2022;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-21-1-478/22 od 24. 0 2022;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, broj: 01,02-21-1-492/22 od 25. 0 2022;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, broj: 01,02-21-1-562/22 od 0 04. 2022;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, broj: 01,02-21-1-576/22 od 12. 04. 2022;
 31. Drugi krug glasanja o Zapisniku sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 32. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: Savjet ministara BiH (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-1153/21 od 006. 2021;
 33. Drugi krug glasanja o Prijedlogu amandmana I poslanice Mirjane Marinković Lepić na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 0 2021;
 34. Drugi krug glasanja o Prijedlogu amandmana II poslanice Mirjane Marinković Lepić na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 0 2021;
 35. Drugi krug glasanja o Prijedlogu amandmana III poslanice Mirjane Marinković Lepić na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 0 2021;
 36. Drugi krug glasanja o Prijedlogu amandmana IV poslanice Mirjane Marinković Lepić na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 0 2021;
 37. Drugi krug glasanja o Prijedlogu amandmana V poslanice Mirjane Marinković Lepić na Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH, broj: 01-02-1-1306/21 od 19. 0 2021;
 38. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-1306/21 od 24. 0 2021;
 39. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH (zakon po hitnom postupku), broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 0 2021;
 40. Drugi krug glasanja o Izvještaju – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1224/21 od 16. 0 2021;
 41. Drugi krug glasanja o Izvještaju – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za sprovođenje zaštite i spasavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,01/4-16-10-1225/21 od 16. 0 2021;
 42. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-1640/21 od 18. 0 2021;
 43. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1647/21 od 19. 0 2021;
 44. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-02, Bosna i Hercegovina, WATSAN program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u gradu Zvorniku, broj: 01,02-21-1-1669/21 od 25. 8. 2021;
 45. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Opštine Jajce i Evropske investicione banke, grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, Bosna i Hercegovina, WATSAN projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u opštini Jajce, broj: 01,02-21-1-1685/21 od 31. 0 2021;
 46. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-21-1-1725/21 od 13. 0 2021;
 47. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija sa Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koje su potpisane 11. decembra 2020. u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1733/21 od 14. 0 2021;
 48. Drugi krug glasanja o Zapisniku sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 49. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21 od 21. 0 2021, skraćeni postupak (zakon u prvom čitanju);
 50. Drugi krug glasanja o Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 od 16. 0 2021;
 51. Drugi krug glasanja o Izvještaju o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 0 2021;
 52. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključaka iz Mišljenja Komisije za finansije i budžet o Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 0 2021, koji glase:
 53. „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH najkasnije do 0 03. 2022. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja.
 54. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da posebnu pažnju posvete jačanju sistema internih kontrola u institucijama BiH, te da s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja uspostave cjelovit sistem internih kontrola kojim će smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju“;
 55. Drugi krug glasanja o Izvještaju o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 0 2021;
 56. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka iz Mišljenja Komisije za spoljnu trgovinu i carine o Izvještaju o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, broj: 01,02- 50-18-1684/21 od 31. 0 2021, koji glasi: „Komisija za spoljnu trgovinu i carine predlaže Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da vrati Upravnom odboru Izvozno-kreditne agencije BiH na doradu Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, koji će Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH ponovo dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH“;
 57. Drugi krug glasanja o Izvještaju o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1705/21 od 0 09. 2021;
 58. Drugi krug glasanja o Izvještaju o sprovođenju Lokalnih izbora 2020. godine, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1706/21 od 0 09. 2021;
 59. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama, broj: 01-50-1-1828/21 od 0 10. 2021;
 60. Drugi krug glasanja o Prijedlogu deklaracije o dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1-1390/21 od 0 07. 2021;
 61. Drugi krug glasanja o davanju saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneksa II Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Hum – Šćepan Polje; Aneksa III Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Sitnica – Zupci i Aneksa IV Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo, broj: 01,02-21-1-1780/21 od 23. 0 2021;
 62. Drugi krug glasanja o prijedlogu poslanika Damira Arnauta za uvrštavanje nove tačke u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma, koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnopravnog poretka države Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Zukan Helez, Nada Mladina, Predrag Kojović, Mirjana Marinković Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, broj: 01-02-2-2179/21 od 14. 12. 2021;
 63. Drugi krug glasanja o prijedlogu poslanika Adila Osmanovića za uvrštavanje u dnevni red 25. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Aktuelna politička i bezbjednosna situacija u BiH nakon unilateralnog pokušaja NSRS-a da prenese (otme) nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS, broj: 01-50-1-2183/21 od 14. 12. 2021;
 64. Drugi krug glasanja o Zapisniku sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa primjedbom poslanika Nikole Lovrinovića;
 65. Drugi krug glasanja o Zapisniku sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 66. Drugi krug glasanja o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 12. 2021;
 67. Drugi krug glasanja o Zahtjevu poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-107/22 od 17. 0 2022;
 68. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (prvo čitanje);
 69. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, broj: 01-50-1-1925/21 od 19. 10. 2021;
 70. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021;
 71. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanica Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021;
 72. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanice Edite Đapo koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH upućuje zahtjev svim zemljama i organizacijama, članicama Savjeta za implementaciju mira da hitno suspenduju Rusku Federaciju iz ovog tijela. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i kao takva ne može promovisati i sprovoditi mir u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-319-12/22 od 0 03. 2022;
 73. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanika Denisa Zvizdića koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH da bez odgađanja iz tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH izdvoji iznos od 250. 000,00 evra za pomoć građanima Ukrajine“, broj: 01-50-1-319-12/22 od 0 03. 2022;
 74. Drugi krug glasanja o prijedlogu zaključaka poslanika Jasmina Emrića koji glase:
 75. „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva Predsjedništvo BiH da hitno donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu i državi Ukrajini;
 76. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara BiH da hitno obezbijedi finansijska sredstva, organizuje i dostavi potrebnu humanitarnu, zdravstvenu ili drugu prijeko potrebnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini;
 77. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa svojim mogućnostima, organizuju i pruže humanitarnu pomoć stanovništvu i državi Ukrajini“, broj: 01-50-1-319-12/22 od 0 03. 2022;
 78. Drugi krug glasanja o Prijedlogu rezolucije o osudi agresije na Ukrajinu, predlagači: poslanici iz Kluba SDA, broj: 01-02-2-346/22 od 0 03. 2022;
 79. Drugi krug glasanja o prijedlogu zaključaka poslanika: Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koji glase:
 • „Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja produži period bezviznog boravka državljana Ukrajine na teritoriji Bosne i Hercegovine sa 30 na 90 dana.
 • Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja uvede mogućnost ulaska državljana Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu sa ličnim kartama.
 • Nalaže se Savjetu ministara BiH da bez odgađanja uvede vizni režim za državljane Ruske Federacije, odnosno da raskine sporazum o bezviznom režimu koji je 2013. sklopljen između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije. Posebno je neophodno odmah uvesti vizni režim za nosioce diplomatskih pasoša Ruske Federacije koji po tom sporazumu u Bosni i Hercegovini mogu boraviti bez vize do 90 dana, uzimajući u obzir mogućnost agenata Putinovog režima da koriste ovu privilegiju s ciljem preduzimanja poteza protiv interesa Bosne i Hercegovine.
 • Nalaže se Savjetu ministara BiH da uputi hitnu humanitarnu i medicinsku pomoć Ukrajini.
 • Nalaže se Savjetu ministara BiH da u roku od sedam dana ovaj dom obavijesti o svim detaljima sprovođenje ovih zaključaka“, broj: 01-50-1-319-12/22 od 0 03. 2022;
 1. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanice Borjane Krišto koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržava Rezoluciju Evropskog parlamenta od 1. marta 2022. o ruskoj agresiji na Ukrajinu (2022/2564(RSP)) i Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Ukrajini, te daje punu podršku institucijama Evropske unije u njihovim aktivnostima odgovora na invaziju Ruske Federacije prema Ukrajini“, broj: 01-50-1-319-12/22 od 0 03. 2022;
 2. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković Lepić povodom rasprave o zahtjevu poslanika: Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, koji glasi: „Zahtijevam da Savjet ministara BiH u roku od 15 dana od usvajanja ovog zaključka u parlamentarnu proceduru uputi set mjera za prevazilaženje trenutnog ekonomskog stanja nastalog usljed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu“, broj: 01-02-1-298/22 od 0 03. 2022;
 3. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanika Adila Osmanovića povodom rasprave o zahtjevu poslanika: Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, koji glasi: „Zadužuje se Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH da sa 11. 2022, a najkasnije do 10. 12. 2022, Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi detaljnu analizu efekata primjene Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-02-1-298/22 od 09. 03. 2022;
 4. Drugi krug glasanja o Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 0 07. 2021;
 5. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za ljudska prava o Specijalnom izvještaju o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana započne proceduru izbora novog saziva Savjeta za osobe sa invaliditetom“, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 0 2022;
 6. Drugi krug glasanja o Specijalnom izvještaju o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, sa preporukama sadržanim u njemu, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 0 2022;
 7. Drugi krug glasanja o Prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Plan realizacije preporuka ombudsmena iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH“, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 0 03. 2022;
 8. Drugi krug glasanja o Izmjenama sadržaja preporuka iz Specijalnog izvještaja o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini koje je predložio poslanik Nikola Lovrinović, a koje glase:
 • u tekstu iza prve crtice iza riječi „korake“ dodaju se riječi: „i donesu akcione planove najduže u roku od 60 dana“,
 • u tekstu iza druge crtice iza riječi „podrške“ dodaju se riječi: „kroz formiranje kancelarija ili određivanje osobe koja će“,
 • u tekstu iza treće crtice brisati riječi: „da osiguraju podršku“ i iza riječi „propisa“ dodati riječi: „u roku ne dužem od 60 dana“,
 • u tekstu iza četvrte crtice:
 • u tekstu pod tačkom 1. na kraju dodati riječi: „u roku ne dužem od 60 dana“,
 • u tekstu pod tačkom 2. na kraju teksta dodati riječ „odmah“,
 • u tekstu pod tačkom 3. na početku brisati riječ „osiguranje“ i zamijeniti riječima: „dopunu osiguranja“ i na kraju teksta dodati riječi: „u roku na dužem od 60 dana“, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 0 03. 2022;
 1. Drugi krug glasanja o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, sa preporukama sadržanim u njemu, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 12. 2021;
 2. Drugi krug glasanja o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 od 28. 0 2022;
 3. Drugi krug glasanja o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-15-163/22 od 31. 0 2022;
 4. Drugi krug glasanja o modificiranoj inicijativi poslanika Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu civilnih poslova BiH da postigne dogovor sa entitetima, Brčko Distriktom BiH i svim kantonima o jedinstvenom sertifikatu sa QR kodom, na način da se sertifikati izdaju na nižim nivoima vlasti“, broj: 01-50-1-1797/21 od 0 03. 2022;
 5. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanice Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021;
 6. Drugi krug glasanja o Inicijativi poslanika Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“, broj 9/19), s ciljem ukidanja člana 24. kojim se reguliše obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište, broj: 01-50-1-224/22 od 0 02. 2022.

 

 

OSTALE SJEDNICE

 1. 04. 2022.

      

      ► 61. sjednica Kolegijuma Predstavničkog doma ▪ 10 časova

 

      DNEVNI  RED  

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o radu 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-01-1-573/22 od 13. 04. 2022. godine;
 4. Međunarodne aktivnosti;
 5. Tekuća pitanja.

 

      ► 31. sjednica Kolegijuma Predstavničkog doma u proširenom
sastavu
▪ 10,30 časova sala 1/I

 

      DNEVNI  RED  

 1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Kolegijuma Doma u proširenom sastavu;
 2. Dogovor o radu 28. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Tekuća pitanja.

 

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.

 

 

 1. 04. 2022.

      ► 30. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma
▪ 10,30 časova sala 1/I

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Godišnjih izvještaja Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (podnosilac: Centralna banka BiH);
 3. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2020. godinu (podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH);
 5. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković Lepić kojom se nalaže Ministarstvu finansija i trezora BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

 

 

25. sjednica Komisije za spoljne poslove ▪ 11 časova sala 2/II

     

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Komisije;
 2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije, materijal broj: 01,02-21-1-464/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH) od 23. 0 2022;
 3. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, materijal broj: 01,02-21-1-465/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo inostranih poslova BiH) od 23. 0 2022;
 4. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za 2020. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, materijal broj: 01,02-21-1-478/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH) od 24. 0 2022;
 5. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, materijal broj: 01,02-21-1-492/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo bezbjednosti BiH) od 25. 0 2022;
 6. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (BiH) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, materijal broj: 01,02-21-1-562/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH) od 0 04. 2022;
 7. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, materijal broj: 01,02-21-1-576/22 (resorno ministarstvo: Ministarstvo bezbjednosti BiH) od 12. 0 2022;
 8. Izvještaj o radu Komisije za spoljne poslove za 2021. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje Orijentacionog plana rada Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma PSBiH za 2022. godinu;
 10. Izvještaji i materijali pristigli Komisiji:
 11. Zabilješka sa sastanka članova Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa članovima Komisije za spoljne poslove Velike narodne skupštine Republike Turske;
 12. Tekuća pitanja.

 

      

      ► 26. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma
▪ 12 časova sala 1/II

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice, održane 07. 03. 2022;
 2. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-131/22 od 24. 01. 2022, predlagač: poslanik Denis Zvizdić (usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa čl. 108. i 109. i članom 113. stav (3) Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-563/22 od 11.04.2022. godine, predlagači poslanici: Adil Osmanović, Halid Genjac, Alma Čolo, Safet Softić, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Edin Mušić, Edita Đapo, Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Denis Zvizdić (usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i principi prijedloga zakona –postupak u skladu sa čl. 108. i 109. i članom 132. Poslovnika Doma);
 4. Poslanička inicijativa Mirjane Marinković Lepić, broj: 01-50-1-521/22 od 0 04. 2022. godine, sa modifikacijom od 11.04.2022. godine, koja glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da, u roku od 60 dana, stavi na dnevni red i odluči po zahtjevima institucija Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti na pravilnike ili izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji državnih institucija. Takođe, Savjet ministara se obavezuje da institucije koje još uvijek nisu dostavile na vrijeme zahtjeve za saglasnost za navedene akte obaveže na dostavljanje akata u roku od maksimalno 180 dana, te da u istom roku riješi eventualno sporna pitanja sa institucijama Bosne i Hercegovine“ (razmatranje poslaničke inicijative –postupak u skladu sa članom 44. stav (2) Poslovnika Doma);
 5. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-09-555/22 od 07. 04. 2022. godine (razmatranje informacije – postupak u skladu sa članom 44. stav (2) Poslovnika Doma).

 

 

 

      ► 17. sjednica Komisije za spoljnu trgovinu i carine
▪ 12,30 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-420/22 od 15. 3. 2022.godine;
 3. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojom se nalaže Savjetu ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Odluku o kvalitetu naftnih tečnih goriva koja je neophodan uslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i uputi je u parlamentarnu proceduru“, broj: 01-50-1-267/22 od 17. 0 2022.godine;
 4. Donošenje zaključka u vezi sa molbom Sindikata UIO BiH, broj:01/3-50-17-320/22 od 02.03. 2022.godine;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

      ► 15. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije
▪ 13 časova sala 1/II

 

      DNEVNI  RED    

 1. Usvajanje Zapisnika sa 1 sjednice Komisije;
 2. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim će se značajno pooštriti sankcije za određena djela propisana navedenim zakonom, broj: 01-50-1-352-2/22 od 07. 03. 2022. godine;
 3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-402/22 od 10. 03. 2022. godine;
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-420/22 od 15. 03. 202 godine;
 5. Razmatranje Informacije Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a, broj: 01,02-50-18-476/22 od 24. 03. 2022. godine;
 6. Tekuća pitanja.

 

 

 

      ► 18. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava
▪ 14 časova Plava sala

 

      DNEVNI  RED    

 1. Razmatranje Prijedloga zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, akt broj: 05/7-39-1-269/22 od 18. 0 2022. godine, predlagač: Savjet nacionalnih manjina BiH;
 3. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, akt broj: 05/6-50-15-364/22 od 0 03. 2022, predlagač: Nezavisna komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne Hercegovine;
 4. Razmatranje poslaničke inicijative kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da, u roku od 90 dana, koriguje cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva te je uskladi sa taksama država u regionu, akt broj: 01-50-1-542/22 od 0 04. 2022, predlagač: poslanica Mirjana Marinković Lepić;
 5. Razmatranje Zahtjeva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za nominovanje člana Interresorne radne grupe za pripremu četvrtog periodičnog izvještaja o implementaciji Pakta o građanskim i političkim pravima, akt broj: 01/1 03/6-37-1-1742/21 od 16. 0 2021. godine;
 6. Razmatranje dopisa za nominovanje predstavnika Zajedničke komisije za ljudska prava za učešće na sastanku/diskusiji s ciljem mapiranja uzroka, manifestacija i posljedica govora mržnje, akt broj: 03/6-37-605/22 od 15. 0 2022, organizatori: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Evropska unija/Savjet Evrope – projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, koji se realizuje u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”;
 7. Razmatranje:
 8. predstavke broj: 03/6-50-17-1753/21 od 20. 2021. (I. L.),
 9. predstavke broj: 01, 02, 03/6-50-17-1672/21 od 26. 08. 2021. (R. Đ.);
 10. predstavke broj: 03/6-50-17-1532/21 od 28. 07. 2021. (O. T.);
 11. predstavke broj: 03/6-50-17-1806/21 od 29. 09. 2021. (Z. T.);
 12. predstavke broj: 03/6-50-17-286/22 od 23. 02. 2022. (S.S);
 13. predstavke broj: 03/6-50-17-519-1/22 od 12. 04. 2022. (O.K.A);
 14. Tekuća pitanja.

 

Komentari