m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeCrna GoraKabinet premijera Krivokapića odgovorio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore: 

Kabinet premijera Krivokapića odgovorio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore: 

Kabinet premijera Krivokapića odgovorio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore: “Sistem zaštite i spašavanja mora biti sistemski planiran i vođen načelima efikasnosti i optimalnosti”

U cilju tačnog i potpunog informisanja javnosti, a povodom teksta publikovanog u dnevnom listu “Pobjeda”, od 25. marta 2022. godine, koji se odnosi na “loše” stanje Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u čijoj je to i nadležnosti, javnost obavještavamo sljedeće:

Vlada Crne Gore je na sjednici od 7. oktobra 2021. godine odgodila odlučivanje o Informaciji o potrebi nabavke srednjeg višenamjenskog helikoptera kao i Informaciji o potrebi unapređenja stanja u Avio-helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, radi neophodnosti ispunjenja formalnih uslova koje iste treba da sadrže. Naime, predmetne informacije nijesu sadržale mišljenje Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a što je propisano Poslovnikom o radu Vlade, te je dogovoreno da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u komunikaciji i po standardnoj proceduri, uputi Informacije na mišljenje Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, kako bi se ispunili tehnički uslovi da iste bude razmatrane.

Takođe, Vlada je informisala predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova da, kada se radi o traženju nedostajućih sredstava od strane Ministarstva unutrašnjih poslova iz državnog budžeta, koje u tom trenutku zbog lošeg planiranja MUP-a nisu bile predviđene za 2021. godinu, treba uputiti Zahtjev Komisiji za raspodjelu dijela sredstva iz budžetske rezerve, opet, sa mišljenjem Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kako bi potrebna sredstva, po hitnom postupku, bila i odobrena. Ministarstvo unutrašnjih poslova ovu proceduru do kraja nije ispoštovalo.

Takođe, tokom održavanja sjednice Vlade 7.10.2021. godine, skrenuta je pažnja Ministarstvu unutrašnjih poslova da problem zaštite i spašavanja treba sistemski riješiti, a ne parcijalno, kako je predloženo; imajući u vidu da Vojska Crne Gore raspolaže helikopterima koji takođe imaju tehničke mogućnosti, ali i zakonsku osnovu, da budu korišćeni za civilne potrebe – zaštite i spašavanja. U tom smislu, Ministarstvu unutrašnjih poslova naloženo je da napravi analizu rezultata požarne sezone i listu preporuka za naredni period, kako bi se problem sistemski riješio. Ministarstvo unutrašnjih poslova ni ovaj zadatak nije odradilo do kraja.

U daljem razvoju situacije, predsjednik Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje, prof. dr Zdravko Krivokapić, zakazao je prvu sjednicu Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje 9. marta 2022. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na ovoj sjednici je, na razmatranja i usvajanje dostavilo dvije informacije: Informaciju o potrebi unapređenja stanja Avio-helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i Informaciju o potrebi nabavke srednjeg, višenamjenskog helikoptera. Međutim, zbog zastarjelosti Informacija i sadržaja koji datira iz 2021. godine, Koordinacioni tim donio je zaključak da MUP ažurira predmetne informacije sa konkretnim brojkama za 2022. i 2023. godinu i da ih, u najkraćem roku, opet pošalje Koordinacionom timu na odlučivanje. Takođe, predmetne informacije nisu sadržale mišljenja Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a koja je MUP bilo u obavezi da dobavi.

Naredna sjednica Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje bila je planirana za 22. mart 2022. godine. Međutim, ista je, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova, otkazana, zbog nemogućnosti predstavnika MUP-a da na istoj učestvuju. Termin održavanja sastanka Koordinacionog tima pomjeren je za ponedeljak 28. marta 2022. godine i na istom će biti razmatrane ažurirane informacije o potrebi unapređenja stanja Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i Informacija o potrebi nabavke srednjeg, višenamjenskog helikoptera.

Sistem zaštite i spašavanja, naročito u malom sistemu kakav je Crna Gora, mora biti sistemski planiran i vođen načelima efikasnosti i optimalnosti. U ovom smislu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, umjesto što pokušava da odgovornost za svoje nepravovremeno reagovanje i planiranje prenese na drugoga, u svoju svakodnevnu praksu bi trebalo da uključi osnovne principe pametnog planiranja, kako bi što prije  obezbijedilo da Avio-helikopterska jedinica hitno izađe iz nezavidne situaciju u kojoj se nalazi u ovom trenutku. U svakom slučaju, pitanje Avio-helikopterske jedinice Vlada smatra prioritetnim i u tom smislu je Jedinici, posredstvom Ministarstva kapitalnih investicija, obezbijedila podršku od 650.000 evra,  kako bi se problemi, nastali neažurnošću predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, sanirali.

Podsjećanja radi, sva ministarstva, svi ministri i svi državni funkcioneri, vladini namještenici i svi organi Vlade, dužni su da vode računa da radna obaveza i profesionalna etika moraju u potpunosti biti ispoštovane od početka do kraja mandata ove Vlade, te da smo i u ovim okolnostima svi obavezni i odgovorni pred Ustavom, zakonima i svim građanima države Crne Gore, te pozvani da savjesno izvršavamo sve zadatke koji su pred nama i da sve eventualne probleme rješavamo u okviru institucija sistema i zakonom predviđenih procedura. Dužni smo sa javnošću pravovremeno da  podijelimo informacije od javnog interesa, ali prije svega da u okviru institucija iscrpimo sve pravne mogućnosti i obaveze, kako bi zaštitili interese, imovinu i prirodno blago države koje pripada svim građanima Crne Gore. Nijedan intervju, niti lično predstavljanje u bilo kojem medijskom formatu, ne može zamijeniti niti nadomjestiti naša konkretna postignuća ili eventualne radne nedostatke, koje možemo i dužni smo da do kraja nadoknadimo dodatnom upornošću i marljivošću.

Odgovornost i rješenja za sve eventualne novonastale situacije i izazove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nalaze se isključivo u okviru ovog Ministarstva, a nikako izvan njega. 

 

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE CRNE GORE

Vlada Crne Gore

Služba za odnose s javnošću

Komentari