m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Датум: 17.03.2022. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Влада Републике Српске утврдила је данас на 161. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси, као и у потреби усклађивања законодавства у овој области са одговарајућим директивама Европске уније.

Најзначајнија рјешења која су предложена у овом нацрту односе се на уређење питања продаје возних карата путем интернета и права путника у јавном линијском превозу.

Продаја возних карата посредством интернета може се вршити путем електронске продавнице, електронске платформе, интернет странице, интернет портала и мобилних апликација. Ову врсту продаје карата, осим аутобуских станица и терминала, може вршити и туристичка агенција. С тим у вези, прописан је и начин расподјеле накнаде за услугу која је остварена на основу продаје возних карата.

Поред наведеног, јасније и прецизније су прописане одговарајуће управне мјере и санкције за сузбијање нелегалног превоза лица, као и обављање превоза у друмском саобраћају на начин којим се обезбјеђује максимална безбједност путника и његова редовност.

Ове измјене и допуне искоришћене су и за детаљније прописивање инспекцијског надзора над радом станица за технички преглед возила, као и пооштравање појединих казнених мјера, с циљем строжег санкционисања нелегалног превоза путника.

Влада Републике Српске донијела је данас Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План кориштења средстава за период 01.01.-31.12.2022. године, у износу од 12.000.000 КМ.

У складу са наведеном Одлуком, министарство је планирало да се расположива средства у текућој фискалној години усмјере на пружање подршке реализацији инвестиционих пројеката чији је предмет набавка савремених технологија и опреме или развој и иновација.

Средства су усмјерена за подршку привредним субјектима из сектора индустрије текстила, одјеће и обуће, индустријске прерада дрвета (прерада дрвета и производа од дрвета и производња намјештаја), металне и електро индустрије, индустрије гуме и пластике, папирне и графичке индустрије, производње хемикалија и хемијских производа, производње основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата и индустрије грађевинских производа, односно производња осталих производ од неметалних минерала.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања након чега ће министарство, у складу са прописима из области подстицаја за директна улагања, у наредном периоду расписати јавни позив за додјелу средстава и спровести процедуру додјеле подстицаја.

Влада Републике Српске разматрала је данас Анализу примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске.

Предмет Анализе су били подстицаји за повећање плате радника који су додијељени у четири обрачунска периода и обухватају временски период од 01.07.2019. године до 30.06.2021. године и подстицаји за директна улагања који су додјељени у 2019. и у 2021. години.

Најзначајнији ефекти примјене Закона у претходном периоду су да је подржано повећање плате за око 32 хиљаде радника, те је на име подстицаја исплаћен износ од око 22 милиона КМ.

У 2019. и 2021. години подстицајима за директна улагања подржане су инвестиције привредних субјеката за набавку и увођење савремене опреме и технологије у вриједности oд око 80 милиона КМ, те су по том основу одобрени подстицаји у износу од 8,4 милиона КМ.

На основу Анализе примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске може се закључити да су додјељена средстава подстицаја имала ефекта и оправдала очекиване резултате, те је Mинистарвство привреде и предузетништва мишљења да је подстицајне мјере у привреду потребно задржати уз препоруке за побољшање постојећих законских рјешења.

Влада је задужила Министарство привреде и предузетништва, да у складу са препорукама из Анализе о примјени Закона о подстицајима у привреди Републике Српске – припреми Приједлог закона о измјенама и допунама закона о подстицајима у привреди Републике Српске по хитном поступку  и исти достави Влади на разматрање.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби увођења мјере забране извоза трупаца из БиХ.

Влада Републике Српске тражи од Савјета министара БиХ да се у циљу развоја домаће дрвопрерађивачке индустрије до краја 2022. године забрани извоз шумских дрвних сортимената, а на основу одлуке о утврђивању Царинске тарифе за 2022. годину.

Иницијатива за доношење мјере забране извоза трупаца из БиХ предлаже се са циљем унапређења развоја дрвне индустрије и спречавања несташице сировине на домаћем тржишту.

Министарство пољопривреде, шумарства и воодпривреде Републике Српске је од ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац  прикупило податке о капацитетима и потребама дрвопрерађивачког сектора, гдје је констатовано да су  инсталисани капацитети дрвопрерађивача у Републици Српској за прераду трупаца 2.39 пута већи од цјелокупног плана сјеча трупаца (етата) за државне и приватне шуме, а исказане потребе за трупцима за 1.98 пута веће од расположивих количина, што јасно потврђује потребу за доношењем одговарајућих рестриктивних мјера које се односе на извоз шумских дрвних сортимената из БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Програм за ријетке болести у Републици Српској за период од 2022. до 2024. године.

Спровођењем овог Програма ће се допринијети даљем побољшању превенције, раној дијагностици, третману и рехабилитацији лица која болују од ријетких болести у Републици Српској.

Ријетке болести односе се на широку и хетерогену групу болести, које су углавном генетског или конгениталног поријекла, прогресивног хроничног, полисистемског испољавања. Карактеристике ријетких болести су ријетка појава у популацији, недостатак релевантних епидемиолошких података, недостатак искуства и заинтересованости здравствених радника, немогућност лијечења, високи трошкови лијечења за мали број болести, неизвјестан исход болести, немогућност релевантне процјене трошкова укупног третмана ријетких болести, недостатак законске регулативе, итд.

Програм за ријетке болести у Републици Српској за период од 2022. до 2024. године усмјерен је, између осталог, на обезбјеђивања епидемиолошких података о ријетким болестима и формирању евиденције за ријетке болести у Републици Српској; унапређењу стручних капацитета здравствених радника ради адекватног откривања и ране дијагностике ријетких болести; унапређењу превенције ријетких болести геномског поријекла организовањем екстензивних скрининг програма; унапређењу превенције и дијагностике ријетких болести геномског поријекла увођењем нових дијагностичких технологија и доступности генетичком информисању; успостављање интегрисаног приступа откривању, дијагностици, превенцији и социјалној интеграцији лица са ријетким болестима и њихових породица; подизање свијести стручне и опште јавности о ријетким болестима и њиховом утицају на здравље становништва; подршци и сарадњи са невладиним организацијама пацијената и породица са ријетким болестима; дефинисање финансијског оквира за ријетке болести и успостављање интернационалне стручне сарадње на пољу регистровања, мониторинга, дијагностике, лијечења и истраживања ријетких болести.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у градовима/општинама Дервента, Приједор, Бијељина, Невесиње,  Вишеград, Пале и Фоча.

Даје се сагласност да се изврши приватизација 12 (дванаест) станова у својини Републике Српске у градовима/општинама Дервента, Приједор, Бијељина, Невесиње,  Вишеград, Пале и Фоча, који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.

Приватизација станова се врши откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова. Право откупа станова имају лица за која је Републички секретаријат за расељена лица и миграције ревизијом утврдио да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу с позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова.

 

Сектор за информисање-Биро за односе са јавношћу

Komentari