m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHНацрт Породичног закона

Нацрт Породичног закона

Датум: 21.04.2022. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 166. сједници, одржаној у Бањој Луци, Нацрт Породичног закона којим су унапријеђени постојећи и уведени нови модели заштите дјетета, посебно у погледу права на слободу изражавања мишљења и заштите интереса дјетета, као и породице.

У складу с тим, унапријеђен је модел одређивања издржавања дјетета на начин да се прописује минимални и максимални износ издржавања. Према Нацрту закона,  износ издржавања не може бити мањи од 15 одсто од просјечне плате у Републици Српској за свако издржавано лице, нити већи од 50 одсто од укупних мјесечних прихода даваоца издржавања за сва лица која траже издржавање.

Овим Нацртом, уређење вршења родитељског права и одржавање личних односа даје у надлежност суду, чиме се обезбјеђује већа и сигурнија заштита родитељског права и дјечија, за разлику од садашњег уређења, које је повјерено центрима за социјални рад, што је у пракси представљало проблем у погледу провођења одлука и непостојању механизма за њихово извршење.

Нацртом закона, уводи се и нови институт – заједничко вршење родитељског права и након развода брака, који родитељима који не воде заједнички живот даје могућност заједничког вршења родитељског права, ако закључе споразум о заједничком вршењу родитељског права и ако суд процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

Увођењем института – право на породични дом, дефинисано је да су то непокретности у којима живе родитељи и њихова малољетна или усвојена дјеца, a да брачни супружник, за вријеме трајања брака, не може отуђити или оптеретити породични дом који представља заједничку имовину, без сагласности другог брачног супружника која се даје у форми нотарски обрађене исправе.

У случају развода брака у породичном дому остаје родитељ којем је повјерено вршење родитељског права односно са којим дијете живи.

Поред наведених, извршене су и друге измјене које су инспирисане унапређењем породичноправних односа.

Влада је на данашњој сједници прихватила Информацију о финансијским показатељима пословања у областима прерађивачке индустрије за 2021. годину.

Анализа финансијског стања привредних друштава биљежи повећање обима пословне активности који су за 13,3% већи у односу на 2020. годину и износили су 5.813.509.144 КМ. У металној и електро индустрији пословало је 520 привредних друштава или 26,7%, те су укупни приходи у 2021. години, износили 1.803.850.353 КМ, што је за 41,14% више у односу на 2020. годину, док је нето добит износила 162.591.207 КМ и већа је за 59,22% у односу на 2020. годину.

У дрвној индустрији пословало је 555 привредних друштава, а укупни приходи у 2021. години износили су 1.097.087.123 КМ, и већи су за 21,97% у односу на 2020. годину, док је нето добит у 2021. години износила 114.918.412 КМ и већа је за 67,32% у односу на 2020. годину.

У индустрији текстила, одјеће и коже пословало 155 привредних друштава, те су укупни приходи у 2021. години износили 359.361.365 КМ, и већи су за 19,34% у односу на 2020. годину, док је нето добит у 2021. години износила 41.466.767 КМ и већа је за 96,84%.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске усвојила је Годишњи извјештај о спровођењу Стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2021-2027. годинa за 2021. годину.

У погледу постигнутог напретка у реализацији стратешких циљева и приоритета биљеже се позитивни показатељи у прерађивачкој индустрији у односу на 2020. годину и то раст обима индустријске производње од 12,1%, раст извоза за 30% и раст број запослених  1,38%.

Такође, бруто додана вриједност остварена за три тромјесечја 2021. године већа је за око 18% у односу на исти период претходне године, повећано је учешће прерађивачке индустрије у БДП-у Републике Српске је покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије за 3,3% процентна поена.

Као подршка привредним субјектима за ублажавање штетних посљедица пандемије корона вируса и опоравак индустрије из Компензационог фонда подржан је опоравак девет привредних друштава из области прерађивачке индустрије у износу 1.419.802,58 КМ.

Гарантни фонд је издао гаранције у укупном износу од 22.789.290 КМ, чиме су подржани  кредити 68 предузећа у износу од 32.556.128 КМ.

Од стране Пореске управе Републике Српске омогућено је одгођено плаћање пореског дуга за 80 пореских обвезника у укупном износу од 33.370.109,31 КМ, те су издата 42 рјешењa о одгођеном плаћању доспјелих пореских обавеза на износ дуга од 664.000 КМ. Путем Јединственог система за мултилатералне компензације извршено је шест компензација укупне вриједности 94,54 милиона КМ, док је ИРБ репрограмирао кредитне обавезе за 14 корисника, у износу 34,5 милиона КМ, а за социјално збрињавање радника утрошено је 6.049.999,97 КМ.

Влада Републике Српске донијела је, Одлуку о утврђивању Средњовјековне некрополе стећака „Сватовско гробље“, Морине, општина Невесиње, непокретним културним добром од великог значаја.

Oвом одлуком утврђена је врста културног добра, границе заштићене околине са укупном површином заштићене зоне те мјере заштите, одржавања и коришћења културног добра и његове околине.

Некропола „Сватовско гробље“ се налази у мјесту Морине, двадесетак километара сјевероисточно од Невесиња и броји 59 стећака, који су клесани од кречњака доброг квалитета. Поред великог броја украса, фигуралних представа, оригиналних сцена турнира и лова, оно по чему је ова некропола посебно значајна јесу народна предања испреплетена око ње, која на свјетло дана износе нематеријалну димензију средњовјековне сепулкралне баштине.

Такође, Влада је данас донијела Одлуку о умањењу годишње закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2023. годину.

Овом одлуком се износ годишње закупнине за 2023. годину, за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, умањује за износ од 50% за све закупопримце који немају приспјелих, а неизмирених обавеза по основу закупнине за 2022. годину, закључно са 31.01.2022. године.

Ова одлука се доноси у циљу превазилажења и побољшања постојећег стања у пољопривреди које је узроковано поскупљењем цијена репроматеријала.

Влада Српске донијела је Одлуку и о одобравању умањења средстава по основу концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике српске за 2022. годину

Овом одлуком одобрава се умањење средстава у износу од 50% од износа годишње концесионе накнаде за 2022. годину, концесионарима пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, који немају приспјелих, а неизмирених обавеза по основу концесионе накнаде за 2021. годину, закључно са 31.01.2022. године, у циљу превазилажења и побољшања постојећег стања у пољопривреди које је узроковано поскупљењем цијена репроматеријала.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Програма унапређења водних услуга у Републици Српској.

Влада Републике Српске је приступила реформи сектора водних услуга, у сарадњи са Алијансом за воде коју чине међународне организације као што су UNDP, SECO, Швајцарска амбасада, Шведска SIDA, Чешка амбасада, Чешка развојна агенција и Свјетска банка.

У областима водоснабдијевања, санитацији насеља и пречишћавања отпадних вода у наредном периоду се очекују значајна улагања, а реформом сектора се ствара много повољније окружење, бољи услови и квалитетнији административни оквир за провођење наведених инвестиција.

Влада је задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да проводи реформу у  сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарством управе и локалне самоуправе, Савезом општина и градова и Удружењем водовода.

Влада се на данашњој сједници упознала са „Информацијом о изради Прилога институција у БиХ за годишњи извјештај о БиХ у процесу европских интеграција за период 15. јун 2021 – 17. март 2022. године“.

Влада Републике Српске се упознала са нацртом Прилога институција у БиХ за редовни годишњи извјештај о БиХ у процесу европских интеграција за период од 15. јуна 2021. до 17. марта 2022. године.

Задужује се Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да о овом закључку информише Дирекцију за европске интеграције Савјета министара.

Годишњи извјештаји ЕК о земљама у процесу европских интеграција један је од најважнијих инструмената за праћење напретка оствареног у  процесу придруживања и приступања ЕУ земаља потенцијалних кандидата и кандидата за чланство у ЕУ.

На јесен 2022. године ЕК ће објавити овогодишње извјештаје о свакој појединачној земљи западног Балкана, као дио Пакета проширења за 2022. годину. Једна од обавеза институција у БиХ, у домену годишњег извјештавања о постигнутом напретку у процесу европских интеграција је припрема документа под називом „Прилог институција у БиХ за редовни годишњи Извјештај о БиХ у процесу европских интеграција“ (Прилог институција у БиХ).

Припреме овогодишњег Прилога институција у БиХ, који обухвата извјештајни период од 15. јуна 2021. до 17. марта 2021. године, отпочеле су 3. марта 2022. године. Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу координисало је припрему  и усаглашавање овог документа у Републици Српској.

Након обједињавања и усаглашавања информација надлежних институција Републике Српске, а затим и осталих институција у БиХ, утврђен је коначан обједињени нацрт  овог документа, који је дат у Прилогу ове информације

Овај документ ће се након његовог разматрања на Влади Републике Српске и другим нивоима власти у БиХ и превођења на енглески језик доставити ЕК.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима у области сарадње Републике Српске са дијаспором за 2021. годину.Активности које су описане у Информацији засноване су на темељном документу – Стратешком плану за сарадњу са дијаспором, кога је Влада Републике Српске усвојила у мају 2020. године. Стратешки план обухвата више области, тј. приоритета, којима се руководе институције приликом осмишљавање и спровођења својих активности.

У овој информацији су садржане активности које је Министарство спроводило у протеклој години, активности представништва која представљају значајну спону са нашим грађанима и удружењима у дијаспори, као и сарадња и координација са другим републичким институцијама и јединицама локалне самоуправе на питањима везаним за дијаспору.

Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници и Закључак о додјели новчане помоћи јавним кухињама у Републици Српској у укупном износу од 357.000 КМ. Помоћ се односи на свих 15 јавних кухиња, а које опслужују око 4.000 корисника.

Влада Република Српске прихватила је оставку Жељка Убипарипа, вршиоца дужности директора Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука, те задужила Министарство рада и борачко ивалидске заштите да, заједно са Надзорним одбором Центра, именује новог вршиоца дужности Центра.

 

    Сектор за информисање –

                                                                                                                Биро за односе са јавношћу

Komentari