m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoМинистар Стефановић отворио округли сто „Војне науке и развој способности Војске Србије“

Министар Стефановић отворио округли сто „Војне науке и развој способности Војске Србије“

Министар Стефановић отворио округли сто „Војне науке и развој способности Војске Србије“

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић отворио је данас округли сто под називом „Војне науке и развој способности Војске Србије“ у aмфитеатру Школе националне одбране Универзитета одбране. Стефановић је поручио да је важно да наша војска буде спремна да одговори и на све будуће изазове, како би успешно испунила своју мисију и осигурала да Србија буде слободна, независна, суверена и војно неутрална земља.

– Дубоко верујем да сте свесни, поготову они који су посветили свој живот војној науци, Универзитету одбране и уопште војсци, да се све око нас мења великом брзином и на свим пољима и да ће то свакако утицати и да војска своју улогу посматра на другачији начин – рекао је министар Стефановић отварајући скуп.

Додао је да ће нам у временима која долазе можда требати више инжењера који се баве информатиком, него артиљераца.

– Треба имати у виду да смо ми мала земља која није имућна и која не може технолошки, нити увек финансијски, да прати оне велике и развијеније, и било би илузорно причати о томе. Али смо земља која се труди да предвиђа, да у нашем региону буде водећа и да користи своје интелектуалне капацитете и ослања се на своје младе људе – рекао је Стефановић.

Он је оценио да је зато важно што се људи на Универзитету одбране управо баве задатком – шта да радимо сутра.

– То је врло сложено питање. Шта да буде наш одговор, а да успешно испунимо своју мисију, а то је да Србија буде слободна, независна и суверена и војно неутрална земља. То је наше трајно опредељење, а ситуација у свету не постаје ништа лакша, већ, напротив, сложенија. Да бисмо могли да будемо успешни у томе, наша војска мора бити спремна да одговори и на све будуће изазове – рекао је Стефановић.

Министар одбране је, овом приликом, подсетио и да војска и војне институције често предњаче у стварању научне базе за развој свих других грана.

– Из војних пројеката и доктрина, из научних достигнућа и онога што стварају наши универзитети и институти, често проистиче оно што ће се касније широко употребљавати у цивилном животу. Наравно, сама наука без праксе није довољна и зато се људи на Универзитету труде да све што се овде учи, има ефикасну примену у нашим јединицама и да буде корисно за отаџбину – рекао је Стефановић.

Он је изразио захвалност свим учесницима округлог стола на тимском раду.

– Желим да вам се захвалим што сте данас овде и што дајете свој допринос из којег, верујем, може да настане нешто ново и квалитетно и да се наука у нашој земљи развија. Важно је да стално радимо, да не кажемо ни „па добро ево сад смо најбољи у региону, то је сасвим довољно“, јер ми, иако смо мали као земља, морамо стално да тежимо да будемо бољи од других да бисмо успели да будемо самостални, сигурни и безбедни. То на крају крајева показује и наша историја – истакао је министар Стефановић.

Ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник доц. др Горан Радо­вановић, обраћајући се учесницима скупа, захвалио се министру Стефановићу за пружену подршку у изградњи и реновирању нових образовних и смештајних капацитета Школе националне одбране.

Говорећи о значају скупа, генерал Радовановић је подсетио да је процес стварања и развој војних наука у нашој земљи отпочео стварањем модерне српске државе и њене војске.

– Од тада, па све до данас, образовање старешинског кадра, али и употреба јединица Војске темељила се на научној спознаји и резултатима истраживања у вези са чиниоцима, процесима и појавама у процесу оружане борбе – нагласио је генерал Радовановић, подсећајући и на мукотрпан пут за сврставање војних наука у систем признатих научнообразовних поља.

– Тренутне трансформације војних снага, еволуција информационог друштва и технолошка експанзија одређују појаву нових и трансформацију постојећих принципа у вези са употребом војске, захтевајући редефинисање постојећих доктринарних концепата. То је чињеница коју све озбиљније војне организације разумеју, и у том смислу, теже развоју научног приступа у циљу употребе војних снага – указао је генерал Радовановић.

Данашњи скуп, како је нагласио генерал Радовановић, важан је јер указује на неопходност да се у нашој одбрамбеној сфери подигне свест о значају ових промена, а ради прилагођавања захтевима нових ризика и претњи, а таква врста промена захтева свеобухватан преглед развоја способности војних снага и потенцијалних претњи у дугорочном периоду и променљивом окружењу.

Скуп је организован са циљем размене мишљења, ставова и погледа о теоријским и практичним изазовима и перспективама развоја војних наука, као и ради разматрања предлога за бољу имплементацију научних сазнања у војну праксу.

На скупу учествују представници Војске Србије, Универзитета одбране и институција у његовом саставу, пензионисани припадници система одбране и представници научно-истраживачких установа, односно научни сарадници Универзитета.

Ministar Stefanović otvorio okrugli sto „Vojne nauke i razvoj sposobnosti Vojske Srbije“
Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović otvorio je danas okrugli sto pod nazivom „Vojne nauke i razvoj sposobnosti Vojske Srbije“ u amfiteatru Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane. Stefanović je poručio da je važno da naša vojska bude spremna da odgovori i na sve buduće izazove, kako bi uspešno ispunila svoju misiju i osigurala da Srbija bude slobodna, nezavisna, suverena i vojno neutralna zemlja.

– Duboko verujem da ste svesni, pogotovu oni koji su posvetili svoj život vojnoj nauci, Univerzitetu odbrane i uopšte vojsci, da se sve oko nas menja velikom brzinom i na svim poljima i da će to svakako uticati i da vojska svoju ulogu posmatra na drugačiji način – rekao je ministar Stefanović otvarajući skup.

Dodao je da će nam u vremenima koja dolaze možda trebati više inženjera koji se bave informatikom, nego artiljeraca.

– Treba imati u vidu da smo mi mala zemlja koja nije imućna i koja ne može tehnološki, niti uvek finansijski, da prati one velike i razvijenije, i bilo bi iluzorno pričati o tome. Ali smo zemlja koja se trudi da predviđa, da u našem regionu bude vodeća i da koristi svoje intelektualne kapacitete i oslanja se na svoje mlade ljude – rekao je Stefanović.

On je ocenio da je zato važno što se ljudi na Univerzitetu odbrane upravo bave zadatkom – šta da radimo sutra.

– To je vrlo složeno pitanje. Šta da bude naš odgovor, a da uspešno ispunimo svoju misiju, a to je da Srbija bude slobodna, nezavisna i suverena i vojno neutralna zemlja. To je naše trajno opredeljenje, a situacija u svetu ne postaje ništa lakša, već, naprotiv, složenija. Da bismo mogli da budemo uspešni u tome, naša vojska mora biti spremna da odgovori i na sve buduće izazove – rekao je Stefanović.

Ministar odbrane je, ovom prilikom, podsetio i da vojska i vojne institucije često prednjače u stvaranju naučne baze za razvoj svih drugih grana.

– Iz vojnih projekata i doktrina, iz naučnih dostignuća i onoga što stvaraju naši univerziteti i instituti, često proističe ono što će se kasnije široko upotrebljavati u civilnom životu. Naravno, sama nauka bez prakse nije dovoljna i zato se ljudi na Univerzitetu trude da sve što se ovde uči, ima efikasnu primenu u našim jedinicama i da bude korisno za otadžbinu – rekao je Stefanović.

On je izrazio zahvalnost svim učesnicima okruglog stola na timskom radu.

– Želim da vam se zahvalim što ste danas ovde i što dajete svoj doprinos iz kojeg, verujem, može da nastane nešto novo i kvalitetno i da se nauka u našoj zemlji razvija. Važno je da stalno radimo, da ne kažemo ni „pa dobro evo sad smo najbolji u regionu, to je sasvim dovoljno“, jer mi, iako smo mali kao zemlja, moramo stalno da težimo da budemo bolji od drugih da bismo uspeli da budemo samostalni, sigurni i bezbedni. To na kraju krajeva pokazuje i naša istorija – istakao je ministar Stefanović.

Rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik doc. dr Goran Rado­vanović, obraćajući se učesnicima skupa, zahvalio se ministru Stefanoviću za pruženu podršku u izgradnji i renoviranju novih obrazovnih i smeštajnih kapaciteta Škole nacionalne odbrane.

Govoreći o značaju skupa, general Radovanović je podsetio da je proces stvaranja i razvoj vojnih nauka u našoj zemlji otpočeo stvaranjem moderne srpske države i njene vojske.

– Od tada, pa sve do danas, obrazovanje starešinskog kadra, ali i upotreba jedinica Vojske temeljila se na naučnoj spoznaji i rezultatima istraživanja u vezi sa činiocima, procesima i pojavama u procesu oružane borbe – naglasio je general Radovanović, podsećajući i na mukotrpan put za svrstavanje vojnih nauka u sistem priznatih naučnoobrazovnih polja.

– Trenutne transformacije vojnih snaga, evolucija informacionog društva i tehnološka ekspanzija određuju pojavu novih i transformaciju postojećih principa u vezi sa upotrebom vojske, zahtevajući redefinisanje postojećih doktrinarnih koncepata. To je činjenica koju sve ozbiljnije vojne organizacije razumeju, i u tom smislu, teže razvoju naučnog pristupa u cilju upotrebe vojnih snaga – ukazao je general Radovanović.

Današnji skup, kako je naglasio general Radovanović, važan je jer ukazuje na neophodnost da se u našoj odbrambenoj sferi podigne svest o značaju ovih promena, a radi prilagođavanja zahtevima novih rizika i pretnji, a takva vrsta promena zahteva sveobuhvatan pregled razvoja sposobnosti vojnih snaga i potencijalnih pretnji u dugoročnom periodu i promenljivom okruženju.

Skup je organizovan sa ciljem razmene mišljenja, stavova i pogleda o teorijskim i praktičnim izazovima i perspektivama razvoja vojnih nauka, kao i radi razmatranja predloga za bolju implementaciju naučnih saznanja u vojnu praksu.

Na skupu učestvuju predstavnici Vojske Srbije, Univerziteta odbrane i institucija u njegovom sastavu, penzionisani pripadnici sistema odbrane i predstavnici naučno-istraživačkih ustanova, odnosno naučni saradnici Univerziteta.

Komentari