m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Wednesday / February 28.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeSrbijaDruštvoКњижевница међу будућим официрима

Књижевница међу будућим официрима

Књижевница међу будућим официрима

Војна гимназија и Средња стручна војна школа, поред врхунског образовања и стицања разних вештина, својим ученицима нуде могућност да развијају и усавршавају таленте.

Један од примера је и ученица 49. класе Војне гимназије, Неда Ибрајтер, која упркос чињеници да воли природне науке, негује и страст према писању, а недавно је објавила и књигу под називом „Сунце“. Како каже талентована петнаестогодишњакиња, инспирацију за ово дело био јој је Други светски рат посматран „очима детета“.

– Приповетка представља мој вапај, односно вапај све деце света, деце која моле за боље сутра. Јер, када дете упадне у ту игру човечанства, после је тешко надокнадити оно што је изгубило и иза њих остане милион незавршених бајки и сломљена срца уплаканих мајки – навела је она и додала да је приповетку писала три месеца.

Каже да је поносна на књигу и да то дело за њу представља велики успех. После „Сунца“, како истиче, планира да објави збирку кратких прича и песама. Неда је објаснила да, упркос обавезама, има сасвим довољно времена да се посвети својој љубави, односно писању. Оцене не трпе, као ни слободно време.

– Овде је време распоређено. Имамо часове учења у оквиру којих стигнем да урадим све за школу. То је сасвим довољно времена. Поред тих обавеза и дежурстава, све може да се усклади. Викендом, ако редовно учимо, имамо потпуно слободно време. Стигнем и у град да одем као свако дете и да се дружим са осталима – рекла је она.

Неда је недвосмислена када каже да јој привикавање на интернат није представљало проблем и додала да не постоје препреке да се нормално живи.

Не крије да јој је жеља да после завршене Војне гимназије похађа и Војну академију. Иако има бројна интересовања, себе види као студенткињу Медицинског факултета ВМА. Међутим, не искључује могућност да одабере и нешто друго.
– Видим себе у томе. Свидела ми се и атомска-биолошка-хемијска одбрана. Та жеља постоји од малих ногу и даље ми је у глави – објаснила је она.

Ученица прве године Војне гимназије истиче да је, поред интересовања за образовање у ту школу привукао и спорт. Тренирала је рукомет пет година, а воли и атлетику. Да се определи за Војну гимназију, одлучила је још као мала.

– Желела сам да ојачам. То ми је била жеља од малих ногу. Волим своју земљу и желим да имам частан посао. Осећам се пријатно што ћу остати у Србији и нећу отићи у иностранство, јер ипак треба да развијамо нашу земљу и да у њу улажемо – казала је девојка родом из Мокрина.

Каже да је прва у породици која се одлучила да се бави војничким позивом.

– Тати се то много свидело, али и мами и њему је било тешко што ћу отићи од куће, јер су навикли да смо нон-стоп заједно. Сви су били пријатно изненађени и поносни на мене, јер сам тамо била и најбољи ђак основне школе и ђак генерације. Нису ми приговарали да то није за мене, јер знају шта год да кренем да радим, то не оставим и увек завршим као победник – рекла је Неда.

Истиче да јој Војна гимназија пружа широко образовање на бројним пољима у којима ђаци могу да се усаврше, прошире своја знања, али и да изграде личност и ојачају.

– Војна гимназија нуди многе курсеве, секције, усавршавање у предметима који нас посебно интересују. Све нам је пружено – истиче ова ученица и сматра да је понос бити у војсци.

Заинтересовани дечаци и девојчице који имају жељу да иду истим путем као Неда Ибрајтер, могу додатно да се информишу о конкурсу за упис у војне школе на следећем линку: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-upis-u-vojne-skole#content_one_konkursi.

Književnica među budućim oficirima

Vojna gimnazija i Srednja stručna vojna škola, pored vrhunskog obrazovanja i sticanja raznih veština, svojim učenicima nude mogućnost da razvijaju i usavršavaju talente.

Jedan od primera je i učenica 49. klase Vojne gimnazije, Neda Ibrajter, koja uprkos činjenici da voli prirodne nauke, neguje i strast prema pisanju, a nedavno je objavila i knjigu pod nazivom „Sunce“. Kako kaže talentovana petnaestogodišnjakinja, inspiraciju za ovo delo bio joj je Drugi svetski rat posmatran „očima deteta“.

– Pripovetka predstavlja moj vapaj, odnosno vapaj sve dece sveta, dece koja mole za bolje sutra. Jer, kada dete upadne u tu igru čovečanstva, posle je teško nadoknaditi ono što je izgubilo i iza njih ostane milion nezavršenih bajki i slomljena srca uplakanih majki – navela je ona i dodala da je pripovetku pisala tri meseca.

Kaže da je ponosna na knjigu i da to delo za nju predstavlja veliki uspeh. Posle „Sunca“, kako ističe, planira da objavi zbirku kratkih priča i pesama. Neda je objasnila da, uprkos obavezama, ima sasvim dovoljno vremena da se posveti svojoj ljubavi, odnosno pisanju. Ocene ne trpe, kao ni slobodno vreme.

– Ovde je vreme raspoređeno. Imamo časove učenja u okviru kojih stignem da uradim sve za školu. To je sasvim dovoljno vremena. Pored tih obaveza i dežurstava, sve može da se uskladi. Vikendom, ako redovno učimo, imamo potpuno slobodno vreme. Stignem i u grad da odem kao svako dete i da se družim sa ostalima – rekla je ona.

Neda je nedvosmislena kada kaže da joj privikavanje na internat nije predstavljalo problem i dodala da ne postoje prepreke da se normalno živi.

Ne krije da joj je želja da posle završene Vojne gimnazije pohađa i Vojnu akademiju. Iako ima brojna interesovanja, sebe vidi kao studentkinju Medicinskog fakulteta VMA. Međutim, ne isključuje mogućnost da odabere i nešto drugo.

– Vidim sebe u tome. Svidela mi se i atomska-biološka-hemijska odbrana. Ta želja postoji od malih nogu i dalje mi je u glavi – objasnila je ona.

Učenica prve godine Vojne gimnazije ističe da je, pored interesovanja za obrazovanje u tu školu privukao i sport. Trenirala je rukomet pet godina, a voli i atletiku. Da se opredeli za Vojnu gimnaziju, odlučila je još kao mala.

– Želela sam da ojačam. To mi je bila želja od malih nogu. Volim svoju zemlju i želim da imam častan posao. Osećam se prijatno što ću ostati u Srbiji i neću otići u inostranstvo, jer ipak treba da razvijamo našu zemlju i da u nju ulažemo – kazala je devojka rodom iz Mokrina.

Kaže da je prva u porodici koja se odlučila da se bavi vojničkim pozivom.

– Tati se to mnogo svidelo, ali i mami i njemu je bilo teško što ću otići od kuće, jer su navikli da smo non-stop zajedno. Svi su bili prijatno iznenađeni i ponosni na mene, jer sam tamo bila i najbolji đak osnovne škole i đak generacije. Nisu mi prigovarali da to nije za mene, jer znaju šta god da krenem da radim, to ne ostavim i uvek završim kao pobednik – rekla je Neda.

Ističe da joj Vojna gimnazija pruža široko obrazovanje na brojnim poljima u kojima đaci mogu da se usavrše, prošire svoja znanja, ali i da izgrade ličnost i ojačaju.

– Vojna gimnazija nudi mnoge kurseve, sekcije, usavršavanje u predmetima koji nas posebno interesuju. Sve nam je pruženo – ističe ova učenica i smatra da je ponos biti u vojsci.

Zainteresovani dečaci i devojčice koji imaju želju da idu istim putem kao Neda Ibrajter, mogu dodatno da se informišu o konkursu za upis u vojne škole na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/konkursi-za-upis-u-vojne-skolecontent_one_konkursi.

Komentari