m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHИзградња новог моста на Сави биће завршена крајем маја

Изградња новог моста на Сави биће завршена крајем маја

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Изградња новог моста на Сави биће завршена крајем маја

Градишка, 24. март 2022. године

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Војин Митровић посјетио је данас са директором Аутопутева Републике Српске Душаном Топићем, представницима извођача радова Интеграл инжењеринг Лакташи и фирми које врше надзор Krebs plus Kifer Источна Европа и института ИГХ Загреб градилиште моста на ријеци Сави.

„Изградња прекограничног моста на ријеци Сави код Градишке биће завршена у уговореном року, до краја маја, али ће у саобраћај бити пуштен тек за двије године, колико је предвиђено за завршетак везне саобраћајнице са хрватске стране“, рекао је министар Митровић и додао да је задовољан динамиком извођења радова, без обзира на претходне потешкоће изазване пандемијом и тренутну кризу у набавци енергената и грађевинског материјала.

На састанку који је министар данас одржао са министарком просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске Сребренком Голић, а којем је присуствовао и министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ћорић, договорено је да надлежне институције припреме све како би се у најкраћем року могао извршити технички пријем и издати употребна дозвола за нови мост. Такође, министар Митровић ће што је могуће прије организовати састанак ресорних министара из БиХ са министром мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске Олегом Бутковићем и министром просторног уређења, градитељства и државне имовине Иваном Паладином како би се убрзало исходовање употребне дозволе коју издаје Министарство просторног уређења, градитељства и државне имовине РХ.

„Ријеч је о једном од најбитнијих пројеката у овом тренутку у БиХ, а изградња овог моста ће допринијети смањењу саобраћајних гужви у самом центру Градишке и измјештању међудржавног саобраћаја робе и путника на нови гранични прелаз“, навео је Митровић и напоменуо да ће Министарство тражити да се што прије одговори на иницијативу која је прошле године упућена на министарском састанку Транспортне заједнице у Љубљани да се са бх. стране гради заједнички гранични прелаз.

Директор Аутопутева Републике Српске Душан Топић је нагласио да је важно да што прије буде донесена одлука о томе да ли ће се градити један гранични прелаз како се не би дошло у ситуацију да буде завршена приступна саобраћајница па тек онда да се ради прелаз.

Главни инжењер градилишта Марко Ловрић навео је да се тренутно ради хидроизолација челичне конструкције моста, а да се у наредним данима очекује почетак постављања асфалта, ограде и саобраћајне сигнализације.

 

Izgradnja novog mosta na Savi bit će završena krajem maja

 

Gradiška, 24. mart 2022. godine

 

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović posjetio je danas sa direktorom Autoputeva Republike Srpske Dušanom Topićem, predstavnicima izvođača radova Integral inženjering Laktaši i firmi koje vrše nadzor Krebs plus Kifer Istočna Evropa i instituta IGH Zagreb gradilište mosta na rijeci Savi.

 

„Izgradnja prekograničnog mosta na rijeci Savi kod Gradiške bit će završena u ugovorenom roku, do kraja maja, ali će u promet biti pušten tek za dvije godine, koliko je predviđeno za završetak vezne prometnice sa hrvatske strane“, rekao je ministar Mitrović i dodao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova, bez obzira na prethodne poteškoće izazvane pandemijom i trenutnu krizu u nabavci energenata i građevinskog materijala.

Na sastanku koji je ministar danas održao sa ministricom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske Srebrenkom Golić, a kojem je prisustvovao i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić, dogovoreno je da nadležne institucije pripreme sve kako bi se u najkraćem roku mogao izvršiti tehnički prijem i izdati upotrebna dozvola za novi most. Također, ministar Mitrović će što je moguće prije organizirati sastanak resornih ministara iz BiH sa ministrom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Olegom Butkovićem i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanom Paladinom kako bi se ubrzalo ishodovanje upotrebne dozvole koju izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH.

„Riječ je o jednom od najbitnijih projekata u ovom trenutku u BiH, a izgradnja ovog mosta će doprinijeti smanjenju prometnih gužvi u samom centru Gradiške i izmještanju međudržavnog prometa robe i putnika na novi granični prijelaz“, naveo je Mitrović i napomenuo da će Ministarstvo tražiti da se što prije odgovori na inicijativu koja je prošle godine upućena na ministarskom sastanku Prometne zajednice u Ljubljani da se sa bh. strane gradi zajednički granični prijelaz.

Direktor Autoputeva Republike Srpske Dušan Topić je naglasio da je važno da što prije bude donesena odluka o tome da li će se graditi jedan granični prijelaz kako se ne bi došlo u situaciju da bude završena pristupna prometnica pa tek onda da se radi prijelaz.

Glavni inženjer gradilišta Marko Lovrić naveo je da se trenutno radi hidroizolacija čelične konstrukcije mosta, a da se u narednim danima očekuje početak postavljanja asfalta, ograde i prometne signalizacije.

 

Komentari