m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Tuesday / February 27.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHДневни ред за 163. сједницу Владе Републике Српске

Дневни ред за 163. сједницу Владе Републике Српске

Бања Лука, 30.03.2022. године

 

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић сазвао је за данас (сриједа, 30.03.2022. године), у 15.00 часова, 163. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:

 

 1. Усвајање: 1) Записника са 162. сједнице Владе Републике Српске, одржане 24.3.2022. године 2) Записника са 33. посебне сједнице Владе Републике Српске, одржане 24.3.2022. године

 

 1. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Законa о унутрашњем платном промету

 

 1. Разматрање Нацрта закона о геолошким истраживањима

 

 1. Разматрање Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству

 

 1. Разматрање Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима

 

 1. Разматрање Нацрта закона о измјени Закона о ванпарничном поступку

 

 1. Разматрање Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима

 

 1. Разматрање Нацрта закона о измјени и допунама Законa о тржишту хартија од вриједности

 

 1. Разматрање Приједлога уредбе о садржају, облику и изгледу службене легитимације и значке инспектора

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о начину обиљежавања мјера забране изречених у поступку инспекцијског надзора

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, начину достављања стручним лабораторијама и трошковима поступка узорковања

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о врстама стручне спреме за одређено инспекцијско звање, односно одређену област надзора

 

 1. Разматрање Информације о реализацији пројеката из средстава клириншког дуга, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о потреби наставка чишћења мелиорационе мреже на дијелу територије поплавног подручја Дубичке равни, Лијевча поља и Ножичко-србачке равни, односно територији Града Градишка, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о броју уписаних чамаца у уписник чамаца, изданих пловидбених дозвола на унутрашњим водама Републике Српске, и броју лица која су стручно оспособљена за управљање чамцем у 2021. години, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о потреби оснивања установе социјалне заштите Завод за социјалну заштиту Републике Српске, са Приједлогом закључка.

 

 1. Разматрање Информације о Пројекту Изградња и опремање Медицинског кампуса – усвајање резултата фазе 4, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о реализацији пројекта „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој“, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Информације о активностима проналажења локација централног складишта радиоактивног отпада, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Извјештаја „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој о стању безбједности и уредности у жељезничком саобраћају за 2021. годину, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Годишњег програма рада и финансијског плана Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Програма рада и финансијског плана Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину, са Приједлогом одлуке.

 

 1. Разматрање Програма радa и финансијског плана ЈУ Центар за развој и унапређивање кинематографије Републике Српске за 2022. годину, са Приједлогом одлуке

 

 1. Разматрање Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, за период 1.1-31.12.2022. године, са Приједлогом одлуке
 2. Разматрање Приједлога акционог плана за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2022. годину, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога основних елемената за продају акција државног капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица, са Приједлогом закључка

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби за заједничке послове Владе Републике Српске

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о четрдесет седмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности по катастарској евиденцији означеној као к.п. бр. 1047/18, пашњак 4. класе, површине 534 м2, уписане у посједовни лист бр. 1581/75, к.о. Билећа Град, општина Билећа, која по земљишнокњижној евиденцији одговара парцели означеној као 2/203, пашњак површине 534 м2, уписане у ЗК уложак број: 2, к.о. СП Билећа, на oпштину Билећа

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке одлуке о преносу права својине на непокретности означеној као к.ч. број 2002/4 Шарговачка Ријека, ријека, површине 22 m2, уписаној у лист непокретности број 250 к.о. Буџак као својина Републике Српске са 1/1 дијела са Републике Српске на Град Бању Луку

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о наставку активности на Пројекту „Изградња система за наводњавање“

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Методологију превентивног дјеловања на градоносне облаке Јавног предузећа „Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног водног добра за парцелe означенe као к.ч. број 2660, површине 18 м2, уписана по старом премјеру у зк.ул број 19 , СП Требиње, као Јавно добро

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса у сврху изградње приступне саобраћајнице на регионалном путу Братунац – Скелани

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса у сврху изградње објекста за предшколско васпитање и образовање у Великом Блашку, општина Лакташи

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/23. години на јавним високошколским установама

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске на коначан отпис ненаплативих потраживања по регресним поступцима, у укупном износу од 409.616,21 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на распоред средстава за ловство, за 2022. годину,Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (организациони код 1546), са позиције 414100 – субвенције нефинансијским субјектима у области ловства, у укупном износу од 50.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиње („Службени гласник Републике Српске“, број 30/21)

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, након коначности рјешења о потпуној експропријацији, дозвољава ступање у посјед некретнина експроприсаних рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне јединице Станари, бр:1)21.73/473-8-22/20, од 16.10.2020.године и 2)21.73/473-8-23/20, од 15.10.2020.године

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на закључење Анекса 1. уговора о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са привредним друштвом „М GROUP“ д.о.о. Бијељина

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву „Товарија“ д.о.о. Берковићи

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс I Уговора о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена – кречњака на лежишту „Горња Грапска“ код Добоја

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства трговине и туризма (организациони код 1855), за период 1.1-28.2.2022. године, у износу од 8.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске (организациони код 1366) за период 1.1-31.3.2022. године, у укупном износу од 10.000,00 КМ.

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства просвјете и културе (организациони код 0813) за период 1.1-28.2.2022. године, у укупном износу од 10.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Средњих школа (организациони код 0815) за период 1.1-28.2.2022. године, у укупном износу од 250.000,00 КМ

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Архива Републике Српске (организациони код 0820) за период 1.1-28.2.2022. године, у укупном износу од 6.200,00 КМ.

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Институција културе (организациони код 0818) за период 1.1-28.2.2022. године, у укупном износу од 65.000,00 КМ.

 

 1. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између Министарства просвјете и културе (организациони код 0813) и Републичког педагошког завода (организациони код 0817) за период 1.1-31.3.2022. године, у укупном износу од 13.600,00 КМ

 

 1. КАДРОВСКА ПИТАЊА

 

 1. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Komentari