m
Skorašnji članci
POVEŽI SE:
Friday / September 29.

Srbija    Hrvatska    BiH    Crna Gora

HomeBiHВлада Републике Српске утврдила је данас, на 123. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 123. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској

Датум: 27.05.2021. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 123. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској.

Овим законом уређује се систем стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској, начела на којима се заснива стратешко планирање и управљање развојем, институционални оквир, стратешки и спроведбени документи, извори финансирања за реализацију развојних стратешких приоритета одрживог развоја и друга питања од значаја за стратешко планирање и управљање развојем у Републици Српској.

Циљ овог закона је успостављање јединственог и функционалног система планирања и управљања одрживим развојем у Републици Српској.

Основни разлог за доношење закона је потпуније и свеобухватније регулисање области стратешког планирања као основне компоненте развоја јавних политика.

Такође, битан разлог за доношење закона је усаглашен приступ стратешком планирању заснован на истим методологијама на оба нивоа власти у Републици Српској – републички ниво и ниво јединица локалне самоуправе, а што ће у коначници допринијети уравнотеженом развоју друштва у свим сегментима.

Доношењем овог закона успоставиће се дугорочно одржив и ефикасан систем стратешког планирања и управљања развојем, те ће се стећи услови за бољи приступ ЕУ фондовима, као и за повећање апсорпционе моћи и коришћење ванбуџетских средстава за финансирање реализације развојних приоритета.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о студентском стандарду.

Разлог за доношење новог Закона о студентском стандарду je потреба за стварањем једнаких услова и једнаких шанси за све студенте у Републици Српској.

Одређена законска рјешења су прецизније и јасније уређена у односу на постојећи закон. На детаљнији начин Законом се уређује материја која обухвата поступак оснивања установе студентског стандарда и дата је могућност да установе могу бити јавне и приватне, односно да њихов оснивач, осим Републике и јединице локалне самоуправе, може бити и друго правно или физичко, домаће или страно лице.

Приједлог закона прецизира и поступак и остваривање права на смјештај, исхрану, студентску стипендију, али и право на примарни ниво здравствене заштите.

Први пут се у области студентског стандарда у Закон уводи и Регистар студентских стипендија који ће водити Министарство.

Новина у овом закону је и могућност забране рада и одузимања дозволе за рад установи која је престала да испуњава услове за рад.

Уређена је област евиденција који води установа студентског стандарда. Инспекцијски надзор је сада детаљније уређен, односно прецизиране су мјере које инспектор може наложити, укључујући и забрану рада установи која обавља дјелатност, а није уписана у Регистар. Пооштрене су новчане казне за прекршаје.

Све поменуте одредбе у овом приједлогу као коначан циљ имају подизање свеукупног нивоа квалитета у систему установа студентског стандарда у Републици Српској.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању.

Разлог за доношење измјена и допуна Закона о студентском организовању је што се у периоду од четири године колико је прошло од усвајања важећег Закона из 2016. године, кроз његову примјену у пракси, показало да одређена законска рјешења треба прецизније или јасније или на другачији начин уредити.

Послови високог образовања, који су били у надлежности Министарства просвјете и културе, пренесени су у надлежност Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, те је у складу са тим потребно ускладити текст важећег Закона са том промјеном.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству привреде и предузетништва за период 1.1 – 30.6.2021. године на име подстицаја за повећање плата радника, у износу од 2.500.000,00 КМ.

На позицији субвенција на име подстицаја за повећање плата радника планирана су средства у износу од 5 милиона КМ, а у складу са финансијским плановина потрошње до 30.06.2021. године, Министарству привреде и предузетништва на располагање је стављено 2.5 милиона КМ.

У складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, који је омогућио подстицаје привредним субјектима који су повећали плате радницима, током 2020. године исплаћено је више од осам милиона КМ.

Наведеним мјерама биљежи се константан раст просјечне нето плате, док је истовремено повећана запосленост у Републици Српској, у односу на период од проглашења пандемије вируса корона у марту 2020. године.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби оснивања установе социјалне заштите Завод за социјалну заштиту Републике Српске.

У Републици Српској, у области социјалне заштите, као области од општег интереса, недостаје завод за социјалну заштиту, кровна стручна институција која ће се бавити развојем, праћењем, унапређењем, планирањем, истраживачким и стручним пословима у области социјалне заштите у Републици  Српској. Оснивање Завода предвиђено је Законом о социјалној заштити, као и Програмом економских реформи Владе Републике Српске за период 2021 -2023. године. Завод за социјалну заштиту Републике Српске оснива Влада Републике Српске.

Завод за социјалну заштиту Републике Српске прати и проучава социјалне појаве и проблеме, израђује анализе и извјештаје о стању у области социјалне заштите и предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите; развија стандарде, критеријуме и нормативе за обављање стручних послова у области социјалне заштите; обавља стручне послове који се односе на развој, праћење и осигурање квалитета рада запослених у социјалној заштити; министарству надлежном за социјалну заштиту предлаже план усавршавања кадрова са планом приоритетних програма обуке у социјалној заштити; унапређује базе података од значаја за систем социјалне заштите; организује усавршавање стручних радника; прати примјену стандарда услуга социјалног рада и социјалне заштите; израђује за републичке органе или установе стручне елаборате и на њихов захтјев даје стручно мишљење о појединим питањима из области социјалне заштите и социјалне политике; спроводи истраживања у области социјалне заштите; објављује резултате свога рада, податке и публикације из оквира своје дјелатности; сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примјере добре праксе; иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује са домаћим и међународним организацијама и обавља и друге послове одређене другим прописима и статутом.

 

Влада Републике Српске донијала је Уредбу о измјени Уредбе о стандардима занимања.

Законом о средњем образовању и васпитању прописано је да Влада, на приједлог Министарства просвјете и културе, доноси Уредбу о стандардима занимања, у складу са потребама тржишта рада уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске и Занатско‐предузетничке коморе Републике Српске.

У складу са Акционим планом за спровођење реформе за област средњег образовања, а од школске 2020/2021. године у примјени су нови наставни планови и програми за укупно 106 занимања у 14 струка, док је важећа Уредба дефинисала 102 стандарда занимања.

Републички педагошки завод, актом од 1. марта 2021. године, доставио је приједлог за још четири стандарда занимања и то: музички извођач и музички сарадник – теоретичар, струка Култура и умјетност и металург и металуршки техничар струка Геологија, рударство и металургија.

 

Влада Републике Српске усвојила је данас и Годишњи извјештај о пословању Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д Бања Лука и Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д Бања Лука.

Влада Републике Српске констатовала је да је Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д, у ванредним околностима узрокованим негативним посљедицама пандемије вируса SARS‐CoV‐2 и обољења COVID 19, како на домаћем, тако и на страном тржишту, успјешно пословао и остварио позитиван финансијски резултат.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информације о раду Координационог тијела за праћење кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске, те Информацију о изради Стратегије у области миграција и азила и Акционог плана за период 2021 – 2025. година.

Komentari